تطور و تحول فقه و پاسخگوئی فقه به نیازهای روز


تطور و تحول فقه و پاسخگوئی فقه به نیازهای روز
یکی از علوم اصیل و ریشه‌دار اسلامی علم فقه و هستنباط احکام اسلامی هست که از منابع و ماخذ کتاب و سنت هستخراج و به نیازهای حقوقی و اجتماعی و سیاسی و عبادی هر عصر جواب می‌دهد و راه اسلامی و دینی افعال و رفتار مکلفین را تبیین و توضیح می‌دهد از اونجا که نیازهای هر عصر و وقت متحول و متکامل می‌باشد علم فقه نیز به موازات نیازهای جدید با تکیه بر اصول ثابت آیات و احادیث ، متحول و پویا و منظور می‌گردد.


ترجمه دو حذب اول قرآن کریم (ازپنج ترجمه)
در این طرح سیر تحول و تطور فقه و تاکید بر غنای فقه اسلامی در پاسخگوئی نیازهای هر جامعه و عصر - مورد تحقیق و بررسی و تبیین برنامه گرفته هست .


انذار و تبشیر از دیدگاه قرآن


توحید ذاتی و صفاتی در نهج‌البلاغه


60 out of 100 based on 45 user ratings 1070 reviews