تشکیلات حکومت اسلامی در آغاز تا پایان حکومت علی‌بن ابیطالب (ع)