بازشناسی خوارج


بازشناسی خوارج
در بخش اول: در باره جذور تاریخی خوارج، نقد و بررسی احادیث منسوب به پیامبر اسلام در مورد پیدایش این فرقه، دور از انصاف بودن عقیده همسانی شیعه و خوارج و نیز تحلیل خوارج به عنوان جریانی در حوزه تفکر دینی اشاره نموده ایم.


نظریه ایده‌آلها در جبرهای ‏‎BCK‎‏
دربخش دوم: ضمن بیان تأثیر زندگی قبیله‌ای،فتوحات خارجی و پیوستن نسلی نااشنا با محتوای اسلام به جمع مسلمانان،‌‌‌تاریخ پیدایش کوفه و‌ترکیب جمعیت این شهر ونقش رهبران قبیله‌ای ونیز نقد‌و بررسی ارتباط قراء با خوارج خواسته‌ایم شرایط اجتماعی،‌ فرهنگی و ذهنی که باعث ایجاد شک و تردید در جامعه وظهور خوارج شد را بررسی نماییم.‌ در بخش سوم: به طورکلی بحث بر این محور متمرکزشده هست که پیدایش تفکر خوارج صرفاً زاییده جنگ صفین نیست،‌بلکه شرایط و عناصر سیاسی که ریشه در گذشته داشت،در شکل گیریشخصیت خوارج موثر بود.‌از جمله ی این شرایط عبارتند از : تأثیر شکل‌گیری بحرانهای جدید،‌ توطئه خزنده ی امویان و سایر احزاب جهت کسب قدرت، بهره برداری سیاسی معاویه از قتل عثمان و نقش اشعث ابن قیس و عمروبن عاص در تحمیل حکمیت بر امام (ع).‌ در بخش چهارم:‌به القاب و نامهای خوارج،فرق و اصول مشترک بین اونها اشاره نموده ایم و چون اباضیه تنها گروه باوقتده از خوارج هستند به تفصیل در مورد آرای کلامی وتفسیری اونها ،‌تفاوت اندیشه ی اونها با معتزله و مرجئه و نیز برخی از دیدگاههای فقهی اونها بحث نموده ایم.


تفکیک مفاهیم حقیقی و اعتباری در استنباط احکام
در بخش پنجم:‌ضمن بیان نحوه ی جدا شدن خوارج از سپاه علی(ع) در جنگ نهروان و مختصری از تاریخ جنگهای اونها به مواضع و دیدگاههای امام(ع) در قبال خوارج و کالبدشکافی شخصیت و صفات خوارج اشاره نموده ایم.


زمینه های جبر گرایی و دترمینیسم در بین مسلمانان


عدم دخالت شیطان در وحی از دیدگاه تاریخ کلام و قرآن


78 out of 100 based on 43 user ratings 968 reviews