تاثیر الهیات مسیحی در بستر تفکر غرب بر پیدایش مدرنیته