بررسی تطبیقی حقوق افراد و اماکن غیر نظامی در جنگ از منظر فقه و حقوق موضوعه