فعالیت‌های تبلیغاتی علویان و عباسیان در اواخر دوران بنی‌امیه و روی کار آمدن عباسیان


فعالیت‌های تبلیغاتی علویان و عباسیان در اواخر دوران بنی‌امیه و روی کار آمدن عباسیان
این پایان‌نامه در دو بخش تنظیم شده و در اون، اوضاع سیاسی و اجتماعی اواخر دوران بنی‌امیه، رفتار امویان با امت، تبلیغات شیعیان در خراسان، روی کار آمدن عباسیان، روی کار آمدن ابومسلم خراسانی، ولایتعهدی امام رضا (ع) و نهضتهای مخالف عباسیان بررسی شده هست .


راویان و محدثان سمرقند


بررسی فقهی، پزشکی پیوند اعضاء از جسد (مرگ مغزی)


60 out of 100 based on 15 user ratings 440 reviews