ناسخ و منسوخ در قرآن


ناسخ و منسوخ در قرآن
با توجه به آیات منسوخه میتوان دو حکمت پايه ی برای نسخ مطرح کرد.


تاثیر الهیات مسیحی در بستر تفکر غرب بر پیدایش مدرنیته
(1 - آزمایش) خداوند بندگان خود را به حال خود رها نکرده هست بلکه هراز گاهی اونان را امتحان میکند تا سره از ناسره، راستگو از دروغگو، مومن از منافق شناخته شود.


تبیین رویه تساهل و تسامح در قرآن و سنت پیامبر (ص) و نقد دیدگاه نواندیشان (دکتر علی شریعتی -دکتر عبدالکریم سروش)
راههای گوناگونی برای آزمایش وجود دارد.


بخشهایی از کتاب "مقدمه ای بر اصول اخلاق و قانونگذاری"؛ نگارش: جرمی بنتام (1832-1738)
از جمله راهها، آوردن حکمی هست برای امتحاان، و سپس گذراندن امتحان از سوی امت حکم نسخ میگردد و شکست خوردگان در امتحان و پیروزشدگان در اون مشخص میشوند.


نسبیت معرفت دینی (از دیدگاه دکتر سروش و آیه الله جوادی آملی)
آیه نجوی چنین هست .


حسن و قبح عقلی از منظر محقق طوسی و شهید صدر
و علی (ع) تنها پیروز این میدان میباشد.


اختلاف حقوقی و کیفری زن و مرد در باب شهادت در نظام حقوقی اسلام
(2 - حکمت دیگری) که در آیات نسخ بچشم میخورد این هست که گاهی اوقات وقت، مقتضیات و مصالح وقت و جامعه حکمی را میطلبد و وقت دیگر با شرایط و مصالح دیگر، حکمی دیگر را.


حرز از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه
لذا بمقتضای هر شرایطی حکمی میاید و حکم دیگر را از بین میبرد.


موعود در کلام ائمه تا پایان عصر امام صادق (ع) با تکیه بر کلام علی (ع)
و این همان نسخ هست پس حکمت دیگر خداوند در نسخ احکام ایجاد فضائی سالم برای مسلمانان هست تا در پرتو اون راه خود را به سوی کمال بیابند و طی نمايند.

توجه به آیات منسوخه و شرایط نزول اونها نشان میدهد که زمینه برای بیان احکام اصلی در جامعه مهیا نبود لذا، با آوردن احکام موقت (البته بدون ذکر موقتی بودن اون) زمینه برای اجرای احکام اصلی و دائمی فراهم میشد و لذا می‌بینیم که سپس آماده‌شدن شرایط در وقت خودش احکام دائمی (ناسخ) بیان میشد.
60 out of 100 based on 15 user ratings 590 reviews