اخلاق بازرسان


اخلاق بازرسان
موضوع این تحقیق اخلاق بازرسان از دیدگاه آیات و روایات هست که در ضمن چهار فصل به نگارش درآمده هست .


سیره پیامبر اسلام (ص) در برخورد با منافقان در قرآن و حدیث
در فصل اول ابتدا به تعریف و ضرورت اخلاق پرداخته شده و با هستناد به آیات و روایات بیان گردیده هست که هدف از بعثت پیامبر اسلام (ص) تکمیل مکارم اخلاق بوده هست .


شیوه های مبارزه مخالفان با فضائل اهل بیت
ضرورت تدوین کتب اخلاقی مناسب با گروههای مختلف و معرفی کتبی که در زمینه اخلاق بازرسان به نگارش درآمده از دیگر مسائل مطرح شده در این فصل هست .


راههای ثبوت هلال در فقه امامیه
در فصل دوم، شش صفت اخلاقی اخلاص ، توکل، حسن ظن و سوءظن، نصیحت و خیرخواهی، کینه و دشمنی و غضب مورد بحث برنامه گرفته و لزوم اخلاص ، توکل، حسن ظن، و نصیحت مورد تاکید برنامه گرفته و صفاتی چون ریا، سوءظن، کینه ورزی و غضب معرفی و عواقب سوء هر کدام تذکر داد شده هست .


باور به خدا، اثر جرج ماورودس
در فصل سوم نیز پنج صفت ، صمت ، رازداری، عیب پوشی، راستگویی و غیبت مورد بررسی برنامه گرفته و بازرسان به آراسته شدن صفات صمت ، رازداری، عیب پوشی و راستگویی توصیه شده‌اند.


ذات و صفات خدا از دیدگاه مشا و اشراق
از سوی دیگر مضرات افشای راز و عیوب دیگران و دروغ و غیبت و نیز مستثنیات تجسس و غیبت یادآوری شده هست .


تاریخ و مبانی کلام شیعه تا عصر غیبت
در فصل چهارم سه صفت تواضع، استقامت و پشتکار و پرهیز از رشوه مورد بررسی برنامه گرفته و ضرورت تواضع برای بازرسان در برابر ارباب رجوع و شاکیان و شاهدان وقایع و ...


صحت و سقم مرویات ابومخنف در تاریخ طبری
مورد تاکید برنامه گرفته هست .


بررسی تحلیلی خطبه های پیام آوران کربلا (عقیله بنی هاشم زینب سلام الله)
همچنین استقامت و پشتکار از لوازم کار بازرسان قلمداد شده هست .

نیز بیان شده که از لوازم طمع، روآوردن به رشوه خواری هست که مطابق روایات از بدترین اعمال هست .
98 out of 100 based on 78 user ratings 578 reviews