مبانی تصمیم گیری سیاسی از دیدگاه امام خمینی (ره)


مبانی تصمیم گیری سیاسی از دیدگاه امام خمینی (ره)
نگارنده کتاب را در سه بخش و نه فصل و 27 بند و نتیجه گیری تدوین کرده هست.


تحلیل قرآنی روایی سیره عبادی و اخلاقی امام زمان (ع)
پس از مقدمه بخش اول به کلیات و جایگاه تصمیم گیری می پردازد و ابعاد وجودی انسان را به سه بخش اعتقادات ، اخلاقیات و احکام دسته بندی می کند.


بررسی تطبیقی نظریه امامت و ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی و فخر رازی
در فصل دوم به جایگاه تصمیم گیری و ارتباط اون با احکام و رابطه دین و سیاست می پردازد.


بررسی نشوز زوجین در فقه و حقوق موضوعه
و فصل سوم اون به جایگاه اخلاق در تصمیم گیری می پردازد.


خدا و معنای زندگی از دیدگاه علامه طباطبایی و تدئوس متز
بخش دوم براجع به گرایشات و روحیات تصمیم گینده می پردازد.


بررسی عقد فضولی در فقه و حقوق
که فصل اول ان راجع به تهذیب نفس و تصمیم گیری و اونگاه تهذیب نفس و خطرساز بودن انسان غیر مهذب اشاره می کند.


نقش عرف در فقه و حقوق اسلامی
فصل دوم به روحیه و تصمیم گیری پرداخته و اعتماد سه گانه در تصمیم گیری شامل اعتماد به نفس، اعتماد به امت، اعتماد به خدا پرداخته هست.


تبیین جهان بینی لوکرتیوس بر مبنای کتاب در باب طبیعت اشیاء
فصل سوم راجع به روحیه انسان و پدیده های سیاسی در ابعاد روحیه انسان هست.


تأثیر مقتضیات زمان و مکان بر قاعده تسلیط
بخش سوم با ارکان و عناصر تصمیم گیری سیاسی اشاره دارد.

در فصل اول سپس ایجاد رابطه بین تصمیم گیری و کنش های فرد از سویی و احکام و تکلیف از سوی دیگر، تصمیم گیری برپایه تکلیف را مورد بررسی برنامه می دهد، و سپس راجع به تکلیف شناسی، موضوع شناسی، حکم شناسی، عمل به تکلیف و انگیزه الهی بحث میکند.

در نظریه تکلیف حضرت امام (ره) به آخرت نگری، احساس مسولیت، عدم شرط غلبه بر خصم، امدادهای غیبی، قاطعیت، الطاف الهی، تکلیف و در ادامه به قدرت و نظریه تکلیف می پردازد.

فصل دوم از بخش آخر نویسنده به تشریح ارکان تصمیم گیری سیاسی و تئوری (راهها) اشاره دارد.

که راجع به اطلاعات و تکلیف در سه بخش اطلاعات تعریف شده، اطلاعات حکم شناسی، اطلاعات موضوع شناسی بحث میکند.

تحلیل و ارزیابی، یکی از رکن های تصمیم گیری هست که در اونجا به جمع آوری اطلاعات و تفکر در معلومات برای نیل به حل مجهولات می باشد.

ولکن دیگر تصمیم گیری آینده نگری هست.

تصویر سازی آینده چه در شکل اهداف چه در شکل پیش بینی آینده روشن می شود.

عنصر دیگر در تصمیم گیری سیاسی، بر پايه تئوری راهها، مسئله همراهان، حامیان، امت هست خدا حاضری از دیگر مباحث تصمیم گیری مکتبی هست و خدا حاضری به طور کلی تصمیم گیری یک انسان معتقد در ابعاد بینش ها، گرایش ها و کنش ها تحت الشعاع برنامه می دهد.

بند چهارم، در تصمیم گیری به دشمن شناسی و ضد همراهان پرداخته هست.

در نهایت به نتیجه گیری می پردازد.
78 out of 100 based on 43 user ratings 518 reviews