تحقیق و تصحیح بخش اول از منطق الشجره الالهیه


تحقیق و تصحیح بخش اول از منطق الشجره الالهیه
فلسفه از مهمترین میراث فکری قوم ایرانی در طی قرون و اعصار هست و احیای این میراث با ارزش همراه با شناخت تمامی فلاسفه و آثارشان امری لازم و ضروری هست.


سعادت از دیدگاه امام خمینی (ره)
شهرزوری هم یکی از این فلاسفه نامدار هست و هم کتاب ‏‎"‎‏الشجره الالهیه‏‎"‎‏ یکی از متون کهن میراث فلسفی ما.


صادر اول، مقایسه تطبیقی آراء امام خمینی (س) و ابن عربی
کتاب الشجره الالهیه فی علوم الحقائق الربانیه یکی از مفصلترین کتب فلسفی هست که در اواخر قرن هفتم هجری توسط شمس الدین محمد بن محمود شهرزوری با روش اشراقی نگاشته شده هست و این اثر جامع و مفصل یکی از شاهکارهای فلسفی این قرن به حساب می آید.


"سیر تاریخی و تطور مفهوم فقر در عرفان اسلامی و بررسی آن در آراء امام خمینی (س)"
کتاب مذکور شامل یک دوره کامل از علوم فلسفی، به انضمام مباحث کلامی و عرفانی تا وقت مولف اون شهرزوری هست.


عشق از دیدگاه افلاطون و احمد غزالی و جایگاه آن در اخلاق
و از این رو با اسفار اربعه شاهکار صدرالدین شیرازی که تالیف جامعی در فلسفه هست قابل مقایسه می باشد.


تاثیر اندیشه ابن رشد بر متفکران غرب لاتینی
روش فلسفی شهرزوری در این کتاب اشراقی هست.


پیوستگی میان علوم عقلی و طبیعی بر اساس اصول حکمت متعالیه
او ساختمان فلسفه را در اصل مبتنی بر مکاشفه، مشاهده و حدس فلسفی دانسته و علم حضوری را برعلم حصولی مقدم می داند.


رابطه نجات و حقیقت در اسلام و مسیحیت
چنانچه فرموده شد این اثر ارزشمند یک فرهنگ وسیع فلسفی هست که دارای 5 رساله هست : رساله اول اون در شناخت حکمت و تقاسیم اون هست، رساله دوم در منطق و رساله سوم اون در حکمت عملی باشد.


جایگاه اجتهاد در پویایی فقه اسلامی با رویکردی بر نظر حضرت امام خمینی (ره)
رساله چهارم درباره علم طبیعی هست و رساله پنجم که می توان فرمود مهمترین قسمت کتاب هست درعلم مابعدالطبیعه می باشد.

اونچه که در پیش روی دارید متن تصحیح شده بخشی از رساله دوم این کتاب مفصل هست.

از این کتاب شش یا هفت نسخه دست نویس موجود می باشد اما این تصحیح از روی دو نسخه ای که هستاد ارجمند و گرامی آقای دکتر نجفقلی حبیبی با لطف خود در اختیار نگارنده برنامه دادند انجام گرفته هست که از این بابت از ایشان سپاسگزارم.

یکی از دو نسخه که از کاملترین نسخه هاست نسخه برلین، شماره 5023 هست با ابعاد 18 در 27، متن 11 در 20 سانتی متر، تعداد سطور 33- حدود بیست کمه در هر سطر - در 319 برگ به خط شکسته نستعلیق ریز که نسخه ای هست بی تاریخ محتملا متعلق به قرن 11 هجری.

و اما در رساله دوم کتاب پس از ذکر مقدماتی درباره چیستی و موضوع نطق، منطق را به دو بخش اقوال شارحه و حجج تقسیم می کند و به دنبال اون از علوم عالیه منطقیه سخن می گوید و اصول و فروع اون را بیان می کند.

منطق این رساله اشراقی هست و منطق اشراقی دارای سه ویژگی هست : اول تلخیص منطق ارسطویی، دوم : ضابطه مند کردن منطق ارسطویی و سوم : آسان کردن منطق ارسطویی.
72 out of 100 based on 27 user ratings 302 reviews