بررسی اصول و معیارهای نقد حدیث از جهت متن


بررسی اصول و معیارهای نقد حدیث از جهت متن
موضوع این پایان‌نامه، (بررسی اصول و معیارهای نقد حدیث از جهت متن) هست که در یک مقدمه و سه فصل تنظیم شده هست .


توجیه اعتقادات دینی از دیدگاه ویلیام آلستون و نقد آن
در مقدمه بحث ، به مباحث کلی پرداخته شده هست ، همچنین واژگان و اصطلاحاتی که در این رساله از اون یاد می‌شود و فهم برخی مباحث ، متوقف بر شناخت این اصطلاحات هست ، توضیح داده شده هست .


مبانی فقهی و حقوق سلب حیات از خود
در فصل اول: به شرایط و اسبابی که موجب انحراف سنت پیامبر (ص ) و احادیث اهل بین (ع) از مسیر خود شده، پرداخته شده که این شرایط در واقع به دو دسته تقسیم می‌شوند.


نظریه لذت در فلسفه اخلاق ارسطو
-1 شرایط اختیاری، که همان جعل و دستبرد در احادیث توسط افراد خاص هست که باعث ورود روایات مجعوله بسیاری در میان احادیث نبوی و روایات اهل بیت (ع) گردیده هست .


مفهوم فضیلت در فلسفه اخلاق ارسطو
-2 شرایط غیراختیاری، یعنی اسباب و عواملی که به طور سهو یا خطا صورت گرفته و باعث شده هست اونچه از معصومی (ع) صادر شده غیر اون معنایی باشد که توسط راویان منتقل شده هست که در این فصل به طور مختصر به این دو دسته از شرایط پرداخته شده هست .


بررسی مسئله کلیات و موضع ملاصدرا در آن باره
در فصل دوم: به نقد و بررسی حدیث پرداخته شده، و به عبارتی دیگر: راههای مقابله با احادیث موضوعه یا تحریف شده معرفی شده هست ، که این راهها، به طور کلی در دو روش منحصر می‌شود.


تبیین فلسفی رابطه عقل و دین از دیدگاه ابن رشد و ملاصدرا با تاکید بر تاویل
-1 نقد سند و راویان حدیث .


بررسی تطبیقی معیار کفائت در نکاح در نزد فریقین
-2 نقد متن و محتوای حدیث .


علم الهی از دیدگاه ابن سینا، غزالی و ابن رشد
که در این فصل به طور مختصر به تشریح این دو طریق بحث شده هست ، همچنین مهمترین کتب فریقین که در هر یک از این دو موضوع تالیف شده، معرفی گردیده هست .

در فصل سوم: که موضوع اصلی پایان‌نامه را تشکیل می‌دهد، اصول و معیارهای نقد حدیث از جهت متن، مورد بررسی برنامه گرفته و برای هر یک ، نمنه‌های مختلفی از احادیث شیعه و اهل سنت ، که با این اصول سازگاری ندارند آورده شده هست .

این اصول عبارت هست از: -1 عدم مخالفت حدیث با قراون.

-2 عدم مخالفت با سنت قطعیه.

-3 عدم مخالفت با عقل سلیم.

-4 عدم مخالفت با تاریخ صحیح.

-5 عدم رکاکت حدیث .

-6 عدم مخالفت با حس ، مشاهده و قطعیات علمی.


نمایه ها:


74 out of 100 based on 54 user ratings 1154 reviews