نظر مردم شهر زنجان در مورد ساعات گوش کردن برنامه‌های رادیو و تماشای برنامه‌های تلویزیون


نظر مردم شهر زنجان در مورد ساعات گوش کردن برنامه‌های رادیو و تماشای برنامه‌های تلویزیون
امور پژوهش شهرستانها و دفاتر خارج از کشور با هدف دستیابی به نظر مخاطبان در مورد مناسب‌ترین ساعات گوش کردن رادیو و تماشای تلویزیون اقدام به نظرخواهی از 4000 نفر امت شهر زنجان کرده هست .


نحوه گذران وقت در ساعات ابتدایی روز و انتهایی شب در بین مردم شهرکرد
در بین چهار بخش [24 تا 6 (بخش اول) 6 تا 12 (بخش دوم) 12 تا 18 (بخش سوم) و 18 تا 24 (بخش چهارم)] اکثر پاسخگویان ساعتی را در روزهای عادی و تعطیل مناسب گوش کردن برنامه‌های رادیو و تماشای برنامه تلویزیون در بخش اول ندانسته‌اند.


نحوه گذران وقت در ساعات ابتدایی روز و انتهایی شب در بین مردم گرگان
در بین سایر بخشها مناسب‌ترین ساعات گوش کردن برنامه‌های رادیو در روزهای عادی ساعات 7 تا 11 از طرف 28 تا 36 % و در روزهای تعطیل ساعات 30: 8 تا 11 از طرف 40 تا 51 % پاسخگویان انتخاب شده هست .


نحوه گذران وقت در ساعات ابتدایی روز و انتهایی شب در بین مردم اردبیل
مناسب‌ترین ساعات تماشای تلویزیون در روزهای عادی ساعات 20 تا 30: 22 از طرف 64 تا 80 % و در روزهای تعطیل ساعات 30: 8 تا 11 از طرف 41 تا 49 % و ساعات 14 تا 30: 17 از طرف 47 تا 56 % و ساعات 20 تا 30: 22 از طرف 44 تا 61 % پاسخگویان انتخاب شده هست .


نظر کودکان و نوجوانان تهران درباره برنامه آفتاب عالمتاب


نظر کارکنان صدا و سیما درباره مرکز بهداشت


72 out of 100 based on 57 user ratings 932 reviews