نظر مردم شهرهای یاسوج و گرگان در مورد ساعات مناسب گوش کردن برنامه‌های رادیو و تماشای برنامه‌های تلویزیون در تیرماه 1376


نظر مردم شهرهای یاسوج و گرگان در مورد ساعات مناسب گوش کردن برنامه‌های رادیو و تماشای برنامه‌های تلویزیون در تیرماه 1376
کوشش برای آگاهی از نظر امت درباره برنامه‌های رادیویی یا تلویزیونی در تمام جوامع یک هدف کلی را دنبال می کند و اون عبارت از جلب هرچه بیشتر بیننده یا شنونده هست یکی از روشهای جلب هرچه بیشتر تماشاگر یا شنونده عبارت هست از تقسیم ساعات مختلف روز، اختصاص هر وقت به یک برنامه خاص و تنظیم اونها در رابطه با ساعت آزاد و ساعت کاری افراد یا طبقات مختلف جامعه.


نظر مردم گرگان درباره برنامه‌های محلی صدای جمهوری اسلامی ایران
هدف از اجرای این طرح عبارت هست از: دستیابی به ساعات مناسب گوش کردن برنامه‌های رادیو و تماشای برنامه‌های تلویزیون از نظر پاسخگویان بوده هست روش پژوهش پیمایشی یا رویکرد توصیفی بوده هست .


نظر مردم تهران درباره برنامه تلویزیونی "سیمای مدرسه"
حجم نمونه 396 نفر بوده هست .


نظر مخاطبان کودک و نوجوان درباره برنامه تلویزیونی قصه‌های تابه‌تا
26 % در گروه سنی 30-39 سال و 21 % در سطح تحصیلی دیپلم و 31 % شاغل و 30 % خانه‌دار بوده‌اند.


نحوه گذراندن وقت در ساعات ابتدایی روز و انتهایی شب در بین مردمآبادان و اردیبهشت 1375
برای دستیابی به نظر پاسخگویان در مورد ساعت مناسب گوش دادن به برنامه‌های رادیو و تماشای برنامه‌های تلویزیون در طول 24 ساعت شبانه‌روز، در روزهای عادی و تعطیل و در فصول مختلف ، پخش برنامه از رادیو و تلویزیون در چعهار بخش و هر بخش به مدت 6 ساعت درنظر گرفته شد، به طوری که بخش اول 24 تا 6، بخش دوم ساعت 6 تا 12، بخش سوم ساعت 12 تا 18 و بخش چهارم ساعت 18 تا 24 را شامل می‌شود.


نحوه گذراندن وقت در ساعات انتهایی شب در بین مردم اصفهان
63 % پاسخگویان فراخوان نموده‌اند که برنامه‌های رادیو را گوش می‌نمايند و مردان بیشتر از زنان شنونده برنامه‌های رادیو بوده‌اند (70 % در مقابل 56 %).


نحوه گذران وقت در ساعات ابتدایی روز و انتهایی شب بین مردم شهر ارومیه
90 % پاسخگویان فراخوان نموده‌اند که برنامه‌های تلویزیون را تماشا می‌نمايند.


نظرخواهی از مردم تهران درباره برنامه‌های "رادیو پیام"
زنان بیشتر از مردان بیننده برنامه‌های تلویزیون بوده‌اند.


بررسی نظرات خواهران بسیجی در مورد برنامه‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران66 out of 100 based on 31 user ratings 56 reviews