ارزشیابی "ابر و باد و ماه و خورشید"


ارزشیابی "ابر و باد و ماه و خورشید"
نتایج مربوط به ارزشیابی این برنامه نشان می‌دهد که مخاطبان مختلف برنامه مانند نحوه تشکیل ابر، باران، فصل بارش و فواید باران را تا حدودی آموخته‌اند اما در مورد مفاهیمی مانند فصل بارش برف و یا رنگهای رنگین کمان، پیشرفت قابل توجهی نداشته‌اند، بطوریکه بین نمرات پیش و پس آزمون مخاطبان (در این دو مبحث ) تفاوت معنی‌داری وجود نداشته هست .


ویژگیهای رادیوی مطلوب جوانان
البته ذکر این نکته ضروری هست که مخاطبان این دو مبحث را از قبل دانسته‌اند.


هماهنگی و ارزیابی برنامه‌های شبکه‌های مختلف صدا و سیما
با توجه به اینکه 65 % از کل وقت برنامه (21 دقیقه) به پیام اصلی اون یعنی نحوه تشکیل ابر و باران اختصاص داده شد.


سیاستهای تبلیغاتی مناسب با رشد و توسعه در زمینه تاریخ علوم
که به اشکال مختلف در طول برنامه، مطرح گردیده هست ، انتظار می‌رود که برنامه در آموزش این مفاهیم به مخاطبان موفقتر عمل کند و میزان پیشرفت مخاطبان نیز بیشتر شود.


ارزشیابی مرحله‌ای برنامه سیاسی گزارش هفتگی
بخشهایی از برنامه که فیلمهایی از نظر طبیعی در مورد باران و برف می‌باشد بیشترین عکس‌العملهای منفی کودکان را بخود اختصاص داده هست .


بررسی نظرات مردم تهران درباره برنامه تلویزیونی "ارتباط نزدیک "
در کل می‌توان فرمود که طولانی بودن مدت وقت برنامه، موجبات کسالت و خستگی مخاطبان را فراهم ساخته و به پی‌گیری و در نتیجه یادگیری اونها، از برنامه لطماتی وارد آمده هست .


تحلیل محتوای رسانه‌های گروهی


نظرات مردم تهران درباره سریال تلویزیونی آئینه


72 out of 100 based on 27 user ratings 602 reviews