نظر مردم شهر اردبیل در مورد ساعات مناسب گوش کردن به رادیو و تماشای تلویزیون در تیرماه 1376


نظر مردم شهر اردبیل در مورد ساعات مناسب گوش کردن به رادیو و تماشای تلویزیون در تیرماه 1376
کوشش برای آگاهی از نظر امت درباره برنامه‌های رادیویی یا تلویزیونی در تمام جوامع یک هدف کلی را دنبال می‌کند، و اون عبارت از جلب هرچه بیشتر بیننده یا شنونده هست .


نظر مردم شهر سمنان در مورد ساعات مناسب گوش کردن به رادیو و تماشای برنامه‌های تلویزیون در تیرماه 1376
یکی از روشهای جلب هرچه بیشتر تماشاگر یا شنونده عبارت هست از تقسیم ساعات مختلف روز، اختصاص هر وقت به یک برنامه خاص و تنظیم اونها در رابطه با ساعت آزاد و ساعت کاری افراد یا طبقات جامعه.


میزان بیننده سریالهای (سربداران) (مارکوپولو) و نظرات مخاطبین آنها
هدف از اجرای این طرح عبارت هست از دستیابی به ساعات مناسب گوش کردن برنامه‌های رادیو و تماشای برنامه‌های تلویزیون از نظر پاسخگویان.


بررسی نظرات کودکان و نوجوانان پیرامون برنامه‌های کودک و نوجوان ویژه دهه فجر شبکه 1
روش پژوهش پیمایشی با رویکرد توصیفی بوده هست .


نظرات پیامگیران درباره برنامه‌های صدا و سیما در زمستان 1367
حجم نمونه 400 نفر بوده هست 20 % افراد در گروه سنی 15-19 و 30-39 سال برنامه دارند.


بررسی نظرات مردم کرمانشاه در مورد برنامه‌های صدا و سیما
همچنین 20 % افراد دیپلم و 35 % خانه‌دار بوده‌اند.


ارزشیابی برنامه بچه‌ها مواظب باشید
برای دستیابی به نظر پاسخگویان در مورد ساعت مناسب گوش دادن به برنامه‌های رادیو و تماشای برنامه‌های تلویزیون در طول 24 ساعت شبانه‌روز، در روزهای عادی و تعطیل و در فصول مختلف ، پخش روزنامه از رادیو و تلویزیون در چهار بخش و هر بخش به مدت 6 ساعت درنظر گرفته شد، به طوری که بخش اول ساعت 24 تا 6، بخش دوم ساعت 6 تا 12، بخش سوم ساعت 12 تا 18 و بخش چهارم ساعت 16 تا 24 را شامل شود.


نظرات مردم شهر فومن و روستاهای آن درباره برنامه‌های صدا و سیما و تولید محلی مرکز رشت خرداد 1367
78 % پاسخگویان فراخوان نموده‌اند که برنامه‌های رادیو را گوش می‌نمايند و مردان و زنان به طوری مساوی شنونده برنامه‌های رادیو بوده‌اند.


بررسی نظرات موتورداران تهران درباره برنامه تعمیر و نگهداری موتور (تعمیرکار خود باشید)
90 % پاسخگویان فراخوان نموده‌اند که برنامه‌های تلویزیون را تماشا می‌نمايند و زنان بیشتر از مردان بیننده برنامه‌های تلویزیون بوده‌اند.
54 out of 100 based on 19 user ratings 494 reviews