سمینارهای علمی برای تعیین طبقه‌بندی عملکردی برنامه‌های سیما


سمینارهای علمی برای تعیین طبقه‌بندی عملکردی برنامه‌های سیما
از اونجا که هدف از پخش یک برنامه، دریافت اون به وسیله پیامگیر و جلب رضایت او از برنامه هست ، لذا عملکرد یک برنامه رابطه مستقیم با میزان بینندگان یا شنوندگان و میزان مطلوبیت و رضایت اونها از برنامه‌ها دارد.


قدرت متقاعدکنندگی وسایل ارتباط جمعی و خبر
به هر اندازه که تعداد بیننده یک برنامه بیشتر باشد و بیشتر رضایت او را جلب نماید در نتیجه، برنامه از نظر او مطلوبتر هست و اون برنامه از نظر درجه عملکرد در رده بالاتری برنامه می‌گیرد.


کارنمای شبکه اول سیما سالهای 1362-1367
از اونجا که صرف هزینه بیشتر و برنامه دادن امکانات فنی بیشتر و با کیفیت بالاتر در اختیار تهیه‌نماينده یک برنامه می‌تواند، تنها بدینگونه توجیه گردد که، اون هزینه‌ها و امکانات بکار برده می‌شوند تا احتمال دریافت پیام به وسیله مخاطب افزایش یابد و مورد رضایت او برنامه گیرد، لذا خودبخود معلوم هست که نمادهای طبقه‌بندی عملکردی باید به گونه‌ای انتخاب شود که بتوانند با نمادهای طبقه‌بندی پیشنهادی قیاس شوند.


کودکان 7 تا 12 ساله تهران و برنامه‌های رادیو و تلویزیون
از این جهت نمادهای الف و ب و ج و د به ترتیب برای طبعه عملکردی بالاتر تا پایین‌تر توصیه می‌گردند.


گزارش ارزشیابی برنامه عروسکی نخودی
معیارهای مورد نظر عبارتند از: شاخص رضایت ، شاخص مطلوبیت ، متوسط % بیننده یا شنونده.


گزارش بازدید NHK و شرکت سمیوزیوم سریال تلویزیونی اوشین


گزارش تولید پرسنل مراکز شهرستانها


66 out of 100 based on 31 user ratings 506 reviews