نحوه گذران وقت در ساعات ابتدایی روز و انتهایی شب بین مردم شهر ارومیه


نحوه گذران وقت در ساعات ابتدایی روز و انتهایی شب بین مردم شهر ارومیه
24 % مردان و 21 % زنان شروع فعالیت‌های روزانه را 8 تا 8: 30 فراخوان نموده‌اند.


شناخت تشتت‌های موجود در نظامیان عراقی
31 % زنان ساعت 9 به بعد را ساعت شروع فعالیت روزانه خود فراخوان نموده‌اند.


گزارش ویژه
40 % مردان و 35 % زنان عمده‌ترین فعالیت خود در فاصله بیدار شدن خود از خواب تا شروع فعالیت‌های روزانه را "تماشای تلویزیون" ذکر کرده‌اند.


مجموعه مقالات پستی
29 % مردان و 82 % زنان برنامه‌های صبحگاهی تلویزیون را خوب ، متنوع و آموزنده بودن توصیف کرده‌اند.


مطالعه اثر متقابل ترافیک سرانه پستی با متغیرهای اقتصادی و پستی
موضوع خانوادگی با 7 % در میان مردان و 23 % در میان زنان برای طرح در برنامه‌های صبحگاهی در اولویت هست .


نگاهی به تبلیغات دشمن در طول 8 سال جنگ تحمیلی
34 % مردان و 22 % از زن‌ها، ساعات خواب خود را 24 به بعد فرموده‌اند.


بررسی اثرات تلویزیون بر روی کودکان و نوجوانان شهرستان ابهر
57 % مردان و 21 % زنان عمده‌ترین فعالیت خود را ساعات انتهایی شب را تماشای تلویزیون ذکر کرده‌اند.


بررسی وضعیت برنامه تلویزیونی "برای فردا"


برنامه آموزش کارکنان سازمان در سال 1357 (بر اساس پیشنهاد واحدهای تهران و مراکز شهرستانها)


60 out of 100 based on 45 user ratings 1070 reviews