نظرات مردم تهران درباره برنامه‌های ویژه دهه فجر صدا و سیما


نظرات مردم تهران درباره برنامه‌های ویژه دهه فجر صدا و سیما
به منظور دستیهای ویژه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در دهه فجر با 600 نفر از افراد این جامعه، مصاحبه بعمل آمد.


مردم و انتخابات پنجمین دوره مجلس شورای اسلامی
نتایج این بررسی نشان می‌دهد 48 % جامعه مورد مطالعه بنحوی در ایام دهه فجر شنونده برنامه‌های رادیو بوده‌اند.


مردم و سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی - تهران
متوسط مدت گوش کردن به رادیو در بین شنوندگان 159 دقیقه در شبانه‌روز و در بین جامعه مورد بررسی 76 دقیقه بوده هست .


مردم و عملکرد دولت (13 موضوع)
عمده‌ترین دلیل گوش کردن به رادیو نداشتن وقت عنوان شده هست .


مطالعاتی بر پخش
پرشنونده‌ترین برنامه در بین جامعه مورد بررسی برنامه "گلبانگ پیروزی" و پس از اون "قصه‌های انقلاب " بوده‌اند.


میزان مطلوبیت برنامه‌های صدا و سیما در بین مردم آبادان
شاخص رضایت از این برنامه‌ها در حد "زیاد" بوده هست .


نظام مطلوب مطبوعاتی از دیدگاه روزنامه‌نگاران ایران
88 % شنوندگان برنامه‌های رادیو در ایام دهه فجر معتقد بوده‌اند که برنامه‌ها نسبت به مواقع عادی بهتر بوده هست .


نظرات مردم تهران درباره سریال "بوعلی سینا"
42 % شنوندگان برنامه‌های دهه فجر را بودن کمبود و نقص تشخیص داده‌اند.


نظرات مردم تهران درباره سریال "مدرس "
89 % جامعه مورد بررسی در دهه فجر بنحوی بیننده برنامه‌های تلویزیون بوده‌اند.

متوسط مدت اتماشای تلویزیون برای هر یک از بینندگان روزانه 208 دقیقه بوده هست .

دیدنیها اولین برنامه‌هایی که بیشاز یکبار در ایام دهه فجر پخش شده‌اند، پربیننده‌ترین برنامه بوده.

شاخص رضایت از این برنامه "در حد زیاد" ارزیابی شده هست .

همچنین این برنامه موفق‌ترین برنامه تلویزیونی در دهه فجر بوده هست .

بیش از نیمی از بینندگان از برنامه‌های ویژه تلویزیون در ایام دهه فجر ابراز رضایت نموده‌اند.
80 out of 100 based on 60 user ratings 1010 reviews