راهنمای شناخت مخاطبان و ارزشیابی برنامه‌ها


راهنمای شناخت مخاطبان و ارزشیابی برنامه‌ها
این کتاب حاصل تلاشهای پژوهشی موسسه "توسعه رادیو تلویزیونی آسیا و اقیانوس آرام" هست که از سال 1978 در راستای بهبود دوره‌های آموزشی اون موسسه و جواب به نیاز ساوقتهای پخش منطقه طی مدت یازده سال و با هستفاده از تجارب بازده و دوره آموزش منطقه‌ای در نواحی مختلف مثل: کوالالامپو، دهلی‌نو، کلمبو و اسلام‌آباد، تدوین و نگاشته شده هست .


بررسی جامع مطبوعات محلی تبریز
این راهنما به منظور هستفاده افرادی که با امر تحقیق در مورد مخاطب آشنائی ندارند و اونهایی که تا حدودی با دین موضوعی آشنا هستند.


بررسی وضعیت فرهنگی نشر در استان آذربایجان شرقی
افرادی که به طراحی برنامه‌های توسعه یا شرایط تحقیق در این برنامه‌ها هستقبال دارند و همچنین تهیه‌نمايندگان برنامه تهیه شده هست .


گزارش شروح و مصور سفر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به استان آذربایجان غربی
این راهنما می‌یابد به عنوان مرجع، به طور مستمر و در حین انجام کار مورد هستفاده محققان برنامه گیرد.


ارتباطات و روابط عمومی
و نباید مثل یک کتاب ، مطالعه و کنار گذاشته شود.


بررسی وضعیت مطبوعات در استان ایلام
طراحی این راهنما به گونه‌ای هست که هر موضوع در بخشی جداگانه جای داده شده هست و می‌تواند از هر بخش به طور جداگانه و یا از کلیه بخشها به صورت مجموعه هستفاده کرد.


بررسی میزان بهره مندی شهروندان اصفهان از مطبوعات محلی


استاندارد پاکتهای پستی


72 out of 100 based on 47 user ratings 872 reviews