نظرات پیامگیران درباره برنامه‌های صدا و سیما


نظرات پیامگیران درباره برنامه‌های صدا و سیما
در فصل تابستان، رادیو روزانه به طور متوسط 14 % شنونده داشته هست .


بررسی میزان موفقیت برنامه بهداشت خانواده صدای جمهوری اسلامی ایران
شاخص رضایت شنوندگان از برنامه‌های رادیو در مجموع، در حد "زیاد" بوده هست .


ارتباط جمعی و توسعه فرهنگهای محلی : بررسی میزان استقبال شهروندان استان کردستان نسب به افزایش تهیه و پخش برنامه های محلی تلویزیونی
برنامه "صبح جمعه با شما" از نظر جامعه مورد بررسی، مطلوبترین برنامه رادیو در طی این دوره بوده هست .


بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و انواع قانون گریزی در شهر بوکان
طی دوره مورد بررسی، بخش خبری ساعت 14 بیشتر از سایر بخش‌های خبری، شنونده داشته هست .


استفاده از تحقیق در طراحی راهبرد (اولویت های ارتباطات داخلی برای توسعه نیروی کار جهانی)
تلویزیون در این فصل به طور متوسط 56 % بیننده داشته هست .


بازار یابی مبتنی بر ارتباطات یکپارچه ؛ رویکردی نوین به تبلیغات
شاخص رضایت از برنامه‌های تلویزیون در مجموع در حد "متوسط" برنامه دارد.


فناوری اطلاعات و آینده شرکت های بزرگ
سریال خارجی "ارتش سری" مطلوبترین برنامه فصل تابستان بوده هست .


اینترنت، فرصت های جدید
مهمترین خبر در فصل تابستان "پیشروی آب دریا در شمال کشور" بوده هست .


تصمیم گیری در مورد ارتباطات جهانی
منبع اصلی کسب خبر تلویزیون و علت اهمیت خبر همدردی و نوعدوستی با امت اون منطقه بوده هست .
66 out of 100 based on 31 user ratings 656 reviews