نظرسنجی از مردم تهران درباره "ویژگیهای جامعه"


نظرسنجی از مردم تهران درباره "ویژگیهای جامعه"
در این بررسی نظر پاسخگویان در مورد برخی ویژگیهای فرهنگی جامعه مورد ارزیابی و بررسی گرفته هست .


گزارش ارزشیابی کیفی "برنامه مردم و "...
مهمترین محورهای مورد بررسی که آزمون تحلیل شرایط اونها را مشخص کرده هست ، عبارتند از: اقتدار سنتی خانواده، اعتقاد به برخی باورهای خرافی، نیاز به کسب اطلاعات و اخبار، تعصب دینی و قوم مداری.


طرح بررسی مسئله نان و نانوائی‌ها در شهر کرمانشاه
در مورد اقتدار سنتی خانواده، نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که بیش از نیمی از پاسخگویان با اطاعت بی چون و چرا از پدر و مادر و پیروی زن از راهی که شوهرش می‌رود موافق بودند.


بررسی نظرات مردم نسبت به برنامه‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ( شهریورماه ) 59
از نظر اعتقاد به برخی باورهای خرافی به طور کلی بیشتر پاسخگویان با بدیمن بودن عطسه در شروع کارهای مهم و آسیب رساندن به گربه سیاه مخالف بودند.


بررسی نظرات بینندگان برنامه‌های شبکه دوم در تهران تیرماه ( 59مرکز ارزشیابی تلویزیون آموزشی )
در مورد نیاز به برنامه گرفتن در جریان مبادلات اخبار و اطلاعات داخلی و خارجی، بیشتر پاسخگویان با این نظر مخالف بودند که ضرورتی برای اطلاع از اخبار وجود ندارد و یا فرقی ندارد انسان از حوادث پیرامونش مطلع باشد یا نباشد.


ارزشیابی برنامه آشنایی با مکتب‌های سیاسی - اجتماعی ( مرکز ارزشیابی تلویزیون آموزشی )
از نظر تعصب دینی 70 % پاسخگویان با این اعتقاد موافق بودند که اگر همه امت مسلمان بودند، دنیا، دنیای بهتری بود.


جمع‌آوری اطلاعات برای طرح پاسخ به چراهای کودک ( مرکز ارزشیابی تلویزیون آموزشی )
در زمینه اعتقاد امت به قوم‌مداری، اکثر پاسخگویان با عقاید مبتی بر اولویت‌دادن بستگان به هنگام هستخدام افراد، اولویت‌دادن به نزدیکان برای نمایندگی حتی اگر دیگران بهتر از او باشند و ترجیح افراد همولایتی و همزبان بر دیگران مخالف بودند.


نظرات پیامگیران درباره برنامه‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مرکز مشهد ( 6 )


میزان مطلوبیت برنامه‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در بین مردم آبان 64


92 out of 100 based on 82 user ratings 482 reviews