عناصر تربیتی انسان طبیعی و آرمانی در نظام تعلیم و تربیت اسلامی


عناصر تربیتی انسان طبیعی و آرمانی در نظام تعلیم و تربیت اسلامی
اسلام به عنوان یک نظام عقیدتی دارای جهان بینی فلسفه و نظام تربیتی خاص خود هست.


بررسی تاثیر رفتار جریان‌های افراطی بر تحولات مجلس اول
نظام تربیتی اون تمایزات پايه ی با سایر دیدگاه ها دارد.


روند تدریجی گسترش اسلام در کشمیر
پايه این تمایزات را باید در سه حیطه هستی شناسی انسان شناسی و ارزش شناسی جست و جو کرد.


تحولات سیاسی ایران از مجلس پنجم تا انتقال سلطنت به رضا شاه پهلوی
انسان شناسی اسلامی نقش تعیین نماينده در جهت دهی و هدایت علوم تربیتی و انسانی دارد.


مناسبات حکومت ممالیک عراق عرب با ایران 1135-1264 ه-ق/1722-1847 م
به عبارت دیگر تهیه و تدوین نظام تعلیم و تربیت اسلامی مستلزم تحقیقات نظری-تحلیلی در خصوص مبانی و اصول انسان شناسی اسلامی از یک سو و هستنباط اشارات و دلالت های تربیتی اونها را سوی دیگر هست.


جایگاه زنان در خلافت عباسی (132- 334 هجری.ق)
پژوهش حاضر با هستفاده از روش تحلیلی-اسنادی اصول موضوعه انسان شناسی دیدگاه اسلامی را هستخراج و در قالب نظریه ای قلمرو های حیات- که برخوردار از معیارهایی نظیر شمول صراحت قدرت تولید مربوط بودن قضایا و مقاومت قضایا و امور مفروضه در مقام آزمون هست سامان داده هست.


موقعیت فرهنگی اسماعیلیان ایران در قرون ششم و هفتم هجری مطابق با قرون دوازدهم و سیزدهم میلادی
از این اصول نظریه مبتنی بر اونها به منظور تبیین عناصر نظام تعلیم و تربیت اسلامی نظیر هدف برنامه درسی معلم شاگرد و ارزشیابی هستفاده شد.


تعاملات فرهنگی میان زردشتیان و مسلمانان در سه قرن نخست اسلامی
هدف به عنوان مهم ترین عنصر نظام تعلیم و تربیت اسلامی به تبیینی نو نیازمند هست.


روابط دولت ایران با سلاطین و حکام افغان طی سال های 1264-1210 ه- ق
تبیین این عنصر برپايه نظریه قلمرو حیات و در سه قلمرو انسان طبیعی آرمانی و کامل صورت پذیرفت.

برنامه درسی همسو با اصول انسان شناختی و نظریه قلمروهای حیات بر پایه سه اصل جامعیت معنویت و وحدت علوم مورد بررسی برنامه گرفت.

معلم و شاگرد به عنوان دو عنصر پايه ی نظام اسلامی در ارتباط با یکدیگر و برپايه نگرش روش مند نظامدار و کل نگر مورد توجه برنامه گرفت.

سرانجام ارزشیابی به عنوان یکی از عناصر و ابعاد موضوع تعلیم و تربیت اسلامی مورد شناسایی برنامه گرفت.

تربیت اسلامی برپايه نیازهای متغیر وقت تغییرات حادث در علوم و جوامع و علایق و نیازهای دانش آموزان باید از انواع الگوهای ارزشیابی بهره گیرد.

ارزشیابی همسو با تربیت اسلامی که قلمروهای سه گانه حیات آدمی در اون لحاظ شده هست می تواند از شیوه های کمی و کیفی روان سنجی و مسئولیت سنجی رویکرد خودسنجی و سنجش های اجتماعی ارزشیابی تکوینی و پایانی و ...

به طور مکمل هستفاده کند.

پژوهش حاضر در پنج فصل به شرح زیر تدوین و ارائه گردیده هست: فصل اول مقدمه فصل دوم مروری بر مطالعات پیشین فصل سوم درآمدی بر انسان شناسی اسلامی با تأکید بر سیمای انسان طبیعی و آرمانی فصل چهارم اشارات و دلالت های عناصر تربیتی فصل پنجم با هم نگری و نتیجه گیری.
54 out of 100 based on 19 user ratings 944 reviews