فتوحات قتیبه بن مسلم باهلی در خراسان و ماوراءالنهر (86 تا 96 هجری)


فتوحات قتیبه بن مسلم باهلی در خراسان و ماوراءالنهر (86 تا 96 هجری)
پس از ورود اعراب مسلمان به خراسان و سکونت قبایل مختلف عرب در این سرزمین اونان برای اولین بار سرزمین های اون سوی جیحون و یا به قول خودشان ماوراءالنهر آشنا گردیدند.


بررسی وضعیت بهداشت و درمان در عصر ناصری (1313-1264 ق)
حاکمان عرب خراسان از این وقت به بعد هر از گاهی به ماوراءالنهر لشکر می کشیدند و پس از گرفتن غنایمی چند خیلی سریع به خراسان باز می گشتند.


روند تاریخی موعودگرایی و مهدویت در اسلام تا آغاز غیبت صغری
اما این سیاست در وقت عبدالملک خلیفه اموی و عامل او در عراق یعنی حجاج بن یوسف تغییر یافت.


تأثیر کردها بر روابط ایران و عثمانی و عراق از 1914 تا 1979
اونان %د حضور مستمر و دایم در اون سوی جیحون برآمدند.


[نقش تاریخی و اجتماعی سلسله کبراویه در آسیای مرکزی و هند (قرن 14 و 15بعد از میلاد)]
بنابراین حجاج برای تحقیق این هدف قتیبه بن مسلم باهلی را نامزد حکومت خراسان نمود.


بررسی نظریه شهریار آرمانی بر پایه منابع اساطیری و متون نخستین قرون اسلامی
قتیبه بن مسلم در مدت ده سال حکومت خود بین سالهای 86 تا 96 ه با لشکرکشی های پردامنه مداوم خود ماوراءالنهر را به قلمرو مسلمین الحاق نمود.


فرقه نوربخشیه از دیدگاه تاریخی
او در این سال ها توانست ابتدا شهرهای بیکند بخارا و سپس سمرقند و ناحیه خوارزم را با نیروی خستگی ناپذیر خویش فتح نماید و به منتهی الیه این سرزمین یعنی ساحل سیحون و نواحی چاچ و فرغانه پای بگذارد.


بررسی اندیشه وحدت اسلام در ایران و عثمانی در سده ی 13 ه ق/19 م
قتیبه بن مسلم علاوه بر فتح این شهرها با تشویق امت بومی منطقه به پذیرش دین اسلام حتی با تعیین جوایز مالی و پرداخت درهم در قبال برگزاری نماز جای دادن اعراب در منازل بومیان و هستفاده از امت بومی به عنوان یک نیروی جنگی در سپاه خود هم به هستبرنامه دایمی اعراب در ماوراءالنهر و هم به نزدیکی و تعامل مناسب دو قوم عرب و ایرانی توجه نمود.


روند حضور و جایگاه دیوان ‌سالاران ایرانی در دربار گورکانیان هند
با فتوحات گسترده قتیبه بن مسلم و تدبیر و سیاست های او برای اولین بار اعراب توانستند حکومتی با ثبات در این سرزمین داشته باشند.
80 out of 100 based on 60 user ratings 1010 reviews