تاریخ سیاسی و اجتماعی کردهای فیلی پشتکوه در دوره حکومت والیان لرستان


تاریخ سیاسی و اجتماعی کردهای فیلی پشتکوه در دوره حکومت والیان لرستان
در این پژوهش براونیم اوضاع سیاسی و اجتماعى کردهاى فیلی پشتکوه را در دوره حکومت والیان فیلى لرستان مورد بررسی برنامه دهیم.


تأثیر کردها بر روابط ایران و عثمانی و عراق از 1914 تا 1979
والیان فیلی لرستان در سال006 ا.


[نقش تاریخی و اجتماعی سلسله کبراویه در آسیای مرکزی و هند (قرن 14 و 15بعد از میلاد)]
ق به دستور شاه عباس بر سریر فرمانروایى لرستان برنامه گرفتند وحکومتشان تا سال 307 ا.


بررسی نظریه شهریار آرمانی بر پایه منابع اساطیری و متون نخستین قرون اسلامی
ش در منطقه پشتکوه دوام داشت.


فرقه نوربخشیه از دیدگاه تاریخی
به واسطه حکومت والیان فیلى بر لرستان اون منطقه را لرستان فیلى و به ایلات و عشایر اونجا نیز فیلى مى فرمودند.


بررسی اندیشه وحدت اسلام در ایران و عثمانی در سده ی 13 ه ق/19 م
ایلات و عشایرى که از اونها به عنوان فیلى یاد مى شود از نظر لهجه به سه دسته لر، لک و کرد تقسیم مى شوند، لرها و لک ها در پیشکوه و کردها در یشتکوه و قسمتى از خاک عراق سکونت دارند.


روند حضور و جایگاه دیوان ‌سالاران ایرانی در دربار گورکانیان هند
والیان فیلی از وقت شاه عباس تا اوایل دوره قاجار بر سراسر لرستان پیشکوه و پشتکوه حکومت مى کردند، اما فتحعلى شاه براى بسط نفوذ و سلطه قاجارها در لرستان و محدود کردن قدرت و قلمرو حکومت محلى اونجا لرستان پیشکوه را به زیر سلطه مستقیم حکومت مرکزی درآورد و قلمرو حکومت والیان فیلى را محدود به پشتکوه نمود.


فرهنگ نامه سادات و رجال شیعی در ایران (600-800 ه.ق)
حکومت والیان لرستان در اوایل دوره قاجار محدود به یشتکوه گردید و از این وقت به بعد اونها تا سال 1307 ش تنها بر ایلات و عشایر کرد فیلى اون منطقه حکومت مى کردند.


روند تدریجی گسترش اسلام در کشمیر
در سال 1307 ش پشتکوه به تصرف نظامیان رضاخان درآمد.

غلامرضاخان، آخرین والى پشتکوه، بدون اونکه در صدد مقابله با قواى دولتى برآید به نحو مسالمت آمیزى اون منطقه را ترک کرد و به عراق رفت.

با رفتن او حکومت والیان فیلى منقرض شد و پشتکوه بدون جنگ درگیرى به دست قواى حکومت مرکزى افتاد.

خودبسندگی نظامى و مالى مهمترین عامل تداوم حکومت والیان فیلى در منطقه پشتکوه بود چرا که اونها با اتکا به سپاهى !که از ایلات و عشایر پشتکوه تشکیل داده بودند حکومت خود را حفظ نمودند و با عایداتی که از اونها مى گرفتند هزینه هاى حکومت خویش را تآمین مى کردند.

والیان فیلى هرچند نظم و امنیت نسبى را در پشتکوه بر برنامه کردند، اما در دوره حکومت اونها عده زیادى از کردهای فیلى به خاطر عواملى چون، افزایش و سنگینى مالیات، قحطى وخشکسالى و فقر و بیکارى به عراق مهاجرت کردند


66 out of 100 based on 31 user ratings 206 reviews