بررسی وضع اجتماعی، فرهنگی کنونی پاکستان


بررسی وضع اجتماعی، فرهنگی کنونی پاکستان
هدف پژوهش بررسی وضع اجتماعی، فرهنگی کنونی پاکستان هست .


جایگاه زنان در دوره تیموریان
روش پژوهش مطالعه کتابخانه‌ای و اسنادی بوده هست .


نقش هخامنشیان در جنگهای پلویونزی و تاثیر آن بر ساختار سیاسی و اجتماعی و اقتصادی هخامنشیان
مطالعه و بررسی مقدماتی در کلیات جهان اسلام (مجموعه جوامع اسلامی کشورهای غیراسلامی) انجام شده هست .


اقتصاد کشاورزی ایران از دوره ساسانی تا پایان دوره اموی
هدف اون هست که نخست کتاب‌شناسی مفصل فارسی درباره کلیه جوامع اسلامی گردآوری و تجزیه و تحلیل گردد.


افکار و اندیشه های دکتر محمود افشار و بررسی دوره های اول و دوم مجله آینده
این مرحله از چند سال پیش در موسسه آغاز گردیده هست که در مرحله دوم با مشاهده بعضی از جوامع نمونه کوشش شد تا وضعیت و موقعیت اجتماعی جوامع مسلمان با توجه به مقوله تاریخ، جامعه‌شناسی، امت‌شناسی مورد بررسی و تحقیق برنامه گیرد تا وضع موجود اونها با هستفاده از نظریه‌های اسلام‌شناسان بومی و خارجی روشن شود.


بررسی الگوهای جهانداری و جهانگیری در عصر شاهنشاهی هخامنشی
در مرحله کنونی کوشش بر اون هست تا کلیت طرح در مورد یک جامعه مشخص ، پاکستان به عنوان یک مطالعه مقدماتی انجام پذیرد.


بررسی روابط سیاسی ایران و ترکیه در دوره رضاشاه 1304- 1320 ش./1925-1941 م.


احمد بن ‌ابی‌دواد و چالش‌های سیاسی و فکری نمیه اول قرن سوم هجری


80 out of 100 based on 50 user ratings 1250 reviews