دولتهای اسلامی (تاریخ الایوبین فی مصر و بلادالشام)