مراسم مذهبی شیعیان در ایران عصر صفوی (1135-907 هجری- قمری)


مراسم مذهبی شیعیان در ایران عصر صفوی (1135-907 هجری- قمری)
مراسم مذهبی به عنوان قابل مشاهده ترین، آشکارترین و برجسته ترین اجزاء و عناصر اعمال دینی، ریشه در ارزشها و هنجارهای مذهبی هر دوره دارد.


سلطنت مطلقه مدرن از اواخر لویی چهارده(1715) تاانقلاب فرانسه و تاثیر آن بر زمینه سازی انقلاب (1789)
هدف از این پژوهش بازشناسی، چگونگی اجرا و سیر تحول این مراسم در دوره صفوی هست.


مطالعه تطبیقی رویکرد اندیشه گران مسلمان به نظام مشروطه غرب در قرن نوزدهم (ایران، قفقاز، عثمانی)
نتیجه این پژوهش، از یک سو نظام ارزشی اون روزگار را معرفی می کند و از سوی دیگر، زمینه ها و بسترهای تحول شکلی و محتوایی اون را می شناساند.


سیاست تیموریان در آناتولی و قفقاز


تاریخ تشیع ایران در دوره ی تیمور


78 out of 100 based on 23 user ratings 398 reviews