بررسی تاریخی نقش شیعیان در پیدایش و فرایند علم حدیث

بررسی مسائل اجتماعی و فرهنگی ایران در عصر مظفری از دیدگاه روزنامه ثریا چاپ مصر و تهران (1323-1316 ه.ق / 1905 -1898 م )
وضعیت و نقش اهل ذمه در اوضاع اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی عصر اول عباسی
تأثیر دگرگونی‌های سیاسی بر وضعیت سیاسی - اجتماعی مسیحیان ایران: از سقوط ساسانیان تا زوال آل بویه
نقش خاندان ابن عمید در ساختار قدرت سیاسی آل بویه
اوضاع بنادر و جزایر ایرانی خلیج فارس از ورود اسلام تا تشکیل دولت صفوی
اقتصاد سیاسی ایران در دوره رضاشاه با مطالعه موردی روابط اقتصادی ایران و آلمان(1320-1312)
ساختار قدرت در سرزمین حجاز (عصر جاهلیت)
بررسی روند شکل گیری شیوه ی تولید شهری در دوره‌ی قاجاریه
بررسی اندیشه نجات بخشی در جامعه ایران عصر صفوی
بینش و روش در تاریخ‌نگاری وصاف شیرازی
تحلیل و ارزیابی شیوه تاریخ‌نگاری ذهبی با تکیه بر کتاب دول الاسلام
نحوه تعامل حوزه علمیه قم با سیاست، از تأسیس تا رحلت آیت الله بروجردی (با تأکید بر رویکرد سیاسی امام خمینی)
تأثیر امرای آل بویه بر پیشبرد و ثبات مذهب تشیع
*