بررسی مقایسه ای عملکرد موسسین سلسله های ایران باستان

نقش سیاسی و اجتماعی ایرانیان در تشکیلات خلافت بنی‌امیه
تأثیر اوضاع اقتصادی، سیاسی و فرهنگی عصرشاه عباس اول صفوی بر آثار هنری این دوره در اصفهان [با تأکید بر معماری و تزئینات]
تحولات سیاسی - اقتصادی خلیج‌فارس در دوره‌ی افول صفویه
رقابت نخبگان خراسانی با عراقی در عصر سلجوقی (431 هـ. ق - 552 هـ. ق) (تحلیل علل و پیامدها)
بررسی عوامل مؤثر بر روابط سیاسی و فرهنگی آل بویه و فاطمیان
بررسی تحولات اجتماعی اصفهان بر اساس روزنامه‌ی زاینده‌رود 1332-1327ق/ 1914-1909م
تجدد از دیدگاه روزنامه‌نگاران و روزنامه‌های عصر ناصری (اختر، قانون، حبل‌المتین)
سیر باستان‌شناسی ایران در دوره قاجاریه
بررسی هنر خوشنویسی از صفویه تا قاجاریه
سیر تجارت ایران در زمان شاه عباس اول صفوی
بنی‌صمادح: سیاست، جامعه و فرهنگ در المریه‌ی قرون میانه
تآثیر عوامل نظامی بر تحولات سیاسی مصر در عصر المستنصر بالله فاطمی
فضای کالبدی شهرهای ایران در دوره صفویه به استناد سفرنامه‌ها
*