بررسی تاریخی مسأله حجاب در صدر اسلام

روابط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ساسانیان با دولت‌های حیره، پالمیر و هاترا
بررسی روند انحلال کمپانی هند شرقی انگلیس و انضمام رسمی هند به قلمرو انگلستان
بررسی تحلیلی مشروعیت سیاسی حاکمیت در دوره تیموریان (912-771 ه.ق)
بررسی نقش و عملکرد رجال فرانسوی (سیاسی و نظامی) در ایران عصر قاجار
نقش دولت بنی حفص در گسترش آموزش و نهادهای آموزشی در افریقیه (تونس)
بررسی نقش سازمان مجاهدین خلق (منافقین) در جنگ هشت ساله ایران و عراق
بررسی هویت ایرانی در دوره غزنویان
تشکیلات ولایتی دولت سامانی در ماوراءالنهر
اقتصاد کرمان از روی کار آمدن آل بویه تا پایان قراختاییان
مواضع روشنفكران نسبت به تأسيس فرهنگستان در دورۀ رضاشاه (با تأكيد بر مواضع محمدعلي فروغي، عيسي صديق و سيدحسن تقي‌زاده)
مناسبات سکاها با ایران با تمرکز بر منابع نوشتاری و اسطوره‌ای
آسیب‌شناسی شورش‌های متعدد مصریان در عصر هخامنشی
مناصب شهری ایران در دوره سلجوقی
*