زندگی، افکار و اندیشه‌های محمود محمود

نقش سفرنامه های غربی در پیدایش نگاه شرق‌شناسی به ایران و پیامدهای آن (از اوایل صفوی تا اواخر عهد ناصری 1313-907)
نقش اجتماعی - سیاسی نقطویه در دوره‌ی صفوی
بررسی اسناد اجاره ای دوره قاجار (از ابتدای سال 1300 ه.ق تا پایان)
روابط آل مظفر با حکومت‌های مقارن آن (از آغاز تا انقراض آن حکومت)
تأثیر تسلط حیات عشایری بر ساختار سیاسی،اجتماعی و اقتصادی ایران (ازحمله‌ی افغانها تا سقوط زندیه)
انعکاس جنگ‌های شام و روم در عصر حمدانی در منابع اسلامی قرن چهارم تا هفتم هجری
تحلیل وضعیت نساجی در تحولات شهری اصفهان (1345 – 1300ش/ 1966 – 1921م)
بررسی نظرات رجال سیاسی و مذهبی ایران نسبت به رضاشاه‌ در ادوار مختلف حکمرانی‌ وی
نقد و بررسی نظریات دو شیعه‌شناس انگلیسی زبان قرن بیستم پیرامون مهدویت (بانگاهی ویژه به دیدگاه‌های برنارد لویس و مارشال گودوین سیمز هاجسن)
بررسی تطبیقی انعکاس سیره نبوی در کتاب‌های درسی با منابع متقدم تاریخ اسلام (مطالعه موردی کتابهای دوره‌های راهنمائی و دبیرستان رشته‌های تجر
جایگاه نفت در تحولات سیاسی ایران از ابتدا تا پایان حکومت رضاشاه
بررسی عوامل موثر در تشکیل حکومت شیعیان در طبرستان و دیلم (250ه.ق)
جایگاه دانشمندان شیرازی در تمدن اسلامی در شرق خلافت اسلامی از قرن دوم تا چهارم هجری.
*