بررسی ماهیت سیاسی-اجتماعی مجمع مسلمانان مجاهد و سیر تحولات تاریخی آن