تاثیر ظهور شهر و شهرنشینی بر روابط قدرت در قرون وسطی

مطالعه و بررسی جغرافیای تاریخی شهر اصفهان در دوره‌ی تیموریان (855-789 ه.ق / 1454-1387 م)
تحلیل محتوای روایت های ایران باستان در تاریخ نگاری اسلامی با تأکید بر شیوه ی حکومت‌داری (منابع پنج قرن اول هجری)
نقش روحانیت کرمان درانقلاب اسلامی ایران (از 1342تا 1357ه.ش)
زندگی، زمانه و فعالیت‏های خواجه غیاث الدین محمد رشیدی
زندگی و زمانه ی آقامحمدخان قاجار
بررسی روند تعامل قوانین اسلامی و یاسا؛ با تأکید بر ایران عصر مغول - ایلخانی
افغانستان و ایران در عرصه نوسازی با مطالعه مقایسه ای دو کشور در دوره امان الله خان و رضا شاه .(1320- 1298 ش)
معتقدات و باورهای ایرانیان بر پایه سفرنامه‌های اروپایی از شاه‌ عباس اوّل تا پایان ناصرالدین‌شاه
اوضاع مذهبی و فرهنگی کاشان در عصر صفوی
سیاست های اقتصادی - عمرانی خواجه نظام الملک طوسی
کارنامه ی سیاسی و فرهنگی سید محمدرضا مساوات
بررسی علل، روند و نتایج اعتصاب‌های مطبوعات در سال 1357
بررسی علل تغییر پایتخت در عصر صفوی (905-1038)
*