بررسی مسائل اجتماعی و فرهنگی ایران در عصر مظفری از دیدگاه روزنامه ثریا چاپ مصر و تهران (1323-1316 ه.ق / 1905 -1898 م )


بررسی مسائل اجتماعی و فرهنگی ایران در عصر مظفری از دیدگاه روزنامه ثریا چاپ مصر و تهران (1323-1316 ه.ق / 1905 -1898 م )




ایرانیان در قرن نوزدهم در پی گسترش روابط با غرب، پی به عقب ماندگی خود بردند.


تاریخچه بیماری ام اس در ایران از ابتدا تا پایان سال1391ه.ش
شرایط مختلفی در آگاهی ایرانیان دخیل بودند.


آثار و پیامدهای سیاسی-اجتماعی حکومت قراخانیان
از جمله این شرایط روزنامه هایی بودند که در خارج از کشور انتشار می یافتند.


معرفی کتابخانه های مشهور ایران از آغاز دوره اسلامی تا قرن هفتم هجری
روزنامه ثریا که به وسیله میرزا‌علی محمد خان کاشانی در مصر انتشار می یافت؛ از جمله مهمترین این روزنامه ها بود.


نقش تلگراف در جنبش‌های اجتماعی تاریخ معاصر ایران از آغاز تا استبداد صغیر
این روزنامه با انتقاد از وضعیت اجتماعی و فرهنگی کشور، خواستار بهبود وضعیت اون بود.


تحولات سیاسی و اجتماعی عصر ناصر الدین شاه با تکیه بر نو اندیشی این دوره
از جمله مهمترین مسائلی که این روزنامه برای بهبود وضعیت کشور بر اون تأکید فراوانی داشت، تأسیس مدارس جدید و رهایی از نظام ناکارآمد آموزشی دوره ی قاجار بود.


میزدج در گذر زمان
از موارد دیگری که این روزنامه خواستار بهبود اون بود اوضاع نابسامان بهداشتی جامعه بود.


بررسی دید گاه های شاه اسماعیل ،شاه تهماسب صفوی و علماء در رابطه با نگرش سیاسی و فقهی
در این نشریه به اقتصاد وابسته و بیمار ایران در دوره مظفری نیز توجه می شد و راهکارهایی برای بهبود اون ارائه می گردید.


بررسی وضعیت موسیقی ایران از اواخر سقوط ساسانیان تا پایان قرن 4 هجری
وضعیت معیشتی امت به خصوص طبقه پایین‌دست جامعه و قحطی هایی که کشور در دوره مظفری به اون دچار بود نیز مورد نقد و انتقاد برنامه می گرفت.

به عقیده نویسندگان این روزنامه بهترین راهکار برای رهایی از وضعیت بد اقتصادی کشور گسترش حمل و نقل در کشور و کشیدن راه آهن می باشد.

از طرف دیگر این روزنامه رهایی ایران از عقب ماندگی را منوط به گسترش تعلیم و تربیت به سبک جدید می دانست که موجب پیشرفت کردن تمام ارکان کشور می شد.

این روزنامه تا هنگامی که به مدیریت میرزا علی محمد خان کاشانی در مصر انتشار می‌یافت، یک روزنامه انتقادی ارزشمند شمرده می شد، اما سپس کناره گیری او و اداره روزنامه به وسیله فرج الله حسینی ، این نشریه روند نزولی پیمود و به یک روزنامه کم ارزش تبدیل شد.

این نشریه که از 1316 تا 1318 در مصر منتشر می‌شد، سپس مدتی توقف، در سال 1321 انتشار خود را در شهرستان تهران از سر گرفت که تا سال 1323به طول انجامید.

مطالب روزنامه ثریا در هنگام انتشار در شهرستان تهران از کیفیت سیاسی و فرهنگی چندانی برخوردار نبود، بلکه بیشتر به یک روزنامه ی دولتی تبدیل شد.




66 out of 100 based on 61 user ratings 836 reviews