تصویر امام حسن(ع) در آثار اسلام شناسان غربی از نیمه دوم قرن نوزده تا پایان قرن بیستم


تصویر امام حسن(ع) در آثار اسلام شناسان غربی از نیمه دوم قرن نوزده تا پایان قرن بیستم
از اونجایی که امام حسن(ع)، سبط پیامبر و امام دوم شیعیان، مورد توجه برخی اسلام شناسان غربی واقع شده اند و اونان دعاوی و شبهاتی را پیرامون شخصیت فردی، خانوادگی و سیاسی ایشان مطرح کرده اند، رساله حاضر با بهره گیری از روش توصیفی و از طریق جمع آوری، فراوانی سنجی و پردازش اطلاعات به ترجمه و شناسایی دیدگاه های اونان از نیمه دوم قرن نوزده تا اواخر قرن بیستم پرداخت؛ در حقیقت در این نوشتار این سوال مطرح می شود که آیا تصویر امام حسن(ع) در آثار اسلام شناسان نیمه دوم قرن نوزدهم تا پایان قرن بیستم، بر پايه شاخصه هایی که در مرحله مقدماتی هستخراج شده، تفاوت معناداری یافته یا خیر؟ نگارنده با بررسی زندگی فردی، خانوادگی و سیاسی امام در خلال آثار اسلام شناسان به این نتیجه رسیده هست که هنوز تصویر ارائه شده از امام حسن(ع) واقعی نیست و برمبنای منابع اصیل اسلامی نگاشته نشده هست.


بحرین در رقابت های ایران و انگلیس (1971-1861م)


بررسی تحولات سیاسی کرمان در عصر سلاجقه کرمان (582-442 ه . ق)


54 out of 100 based on 39 user ratings 1064 reviews