بررسی نقش و عملکرد رجال فرانسوی (سیاسی و نظامی) در ایران عصر قاجار


بررسی نقش و عملکرد رجال فرانسوی (سیاسی و نظامی) در ایران عصر قاجار
شکل گیری حکومت قاجار رویدادی مهم در تاریخ ایران هست.


بررسی تحلیلی فعالیت های هیات های باستان شناسی در شوش بر اساس اسناد و مدارک موجود
این دوران با عصر هستعمارگری کشورهای غربی در کشورهای جهان سوم هموقت شد و فرانسویان در این برهه وقتی همگام با دیگر رقبای غربی خود برای کسب امتیازات در ایران تلاش کردند که این مساله موازی با سیاست توسعه طلبی ناپلئون بود.


تأسیس و گسترش مدارس کرمان در دوره محمدرضاشاه
در این مقطع، سیاست هستعماری انگلیس و نیز دشمنی روس‏ها با ایران، سبب نزدیکی ایران و فرانسه شد تا همچون یک متحد جهت مقابله با این دو ابرقدرت، پشتیبان ایران باشد.


بررسی دوره تاریخی حکومت غازان خان و سلطان محمد خدابنده (اولجایتو) و اثرات آن در گسترش تشیع
این اتحاد و دوستی بارها قربانی رابطه مودت فرانسه با دیگر رقبای غربی خود شد که عهدنامه های تیلسیت و پاریس مصادیق بارز این واقعیت هستند.


نهادهای تربیت بدنی از 1299 تا پیروزی انقلاب اسلامی ایران
اما فرانسه همیشه سعی بر هستمرار رابطه با ایران داشت که در این راستا هم توانست امتیازهایی را در زمینه های مختلف کسب کند این تلاش ها در اوایل و اواسط قاجاریه بیشتر در زمینه‏های نظامی و سیاسی بود که هیئت های مختلف به ایران آمدند در زمینه های مختلف مانند: توپ ریزی، اسلحه سازی، پیاده نظام و ....


بررسی وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و اداری ادریسیان
در ایران مصدر اقداماتی شدند.


بررسی پیامد های آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در عصر دوم عباسی (232 – 334 ه.ق )
اما تلاش فرانسویان در اواخر دوره قاجار بیشتر در زمینه های فرهنگی بود که البته این به معنای عدم دخالت اونها در امورات سیاسی ایران نبود.


آسیب های اجتماعی جنگ جهانی دوم در تهران
بنابراین تلاش فرانسویان در این دوره در راستای بسط سیاست و اهداف هستعماری و نیز جهت مقابله با قدرت امپراتوری بریتانیای کبیر بود که این هدف هیچ گاه فراموش نشد.


نوین سازی های رضا شاه در شهر شاهی (قائمشهر) و پیامدهای اجتماعی آن54 out of 100 based on 59 user ratings 584 reviews