مدیریت اقشار آسیب پذیر اقتصادی در مدینه عصر نبوی


مدیریت اقشار آسیب پذیر اقتصادی در مدینه عصر نبوی
بررسی تدابیر مدیریتی پیامبراکرم(ص) برای بهبود وضعیت اقشار آسیب پذیر اقتصادی در جامعه نوپای مدینه، به عنوان اسوه ای برای همه انسان ها قابل تأمل هست، زیرا جامعه بشری امروز به رغم پیشرفت علم و تکنولوژی، با اهریمن فقر و گرسنگی دست به گریبان هست و امروزه فقر به عنوان بزرگترین چالش قرن مطرح هست.


تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی جزیره خارگ از دوران باستان تا1340خورشيدي
گرسنگی و کمبود مواد غذایی هر روز در جهان صدها نفر را به کام مرگ می کشاند.


نقش لبنان(جبل عامل )در گسترش تشیع عصرصفوی(از دیدگاه مستشرقین)
بطوری که در بسیاری از مناطق دنیا، مرگ بر اثر گرسنگی یک امر عادی هست.


نقش رجال خواف در دوره تیموری
از سوی دیگر مدیران به عنوان گرداننده اصلی امور جامعه، برای مدیریت شرایط سخت اقتصادی نیازمند طرح ها و الگوهایی هستند و تدابیر مدیریتی فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی پیامبراکرم(ص) که به جرأت می توان فرمود با گذشت قرنها هنوز کهنه و فرسوده نشده اند می تواند در بهبود شرایط سخت اقتصادی موثر باشد.


بررسی صنعت در دوره رضاشاه
سعی این پژوهش که ماهیت میان رشته ای دارد بر اون هست تا با هستفاده از روش تلفیقی (کمی – کیفی) به مقایسه حجم تدابیر مدیریتی پیامبراکرم(ص) در حوزه های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بپردازد.


سیر تحول ورود و مصرف مواد مخدر از دوره صفویه تا معاصر در ایران
از دستاوردهای این پژوهش می توان به موارد ذیل اشاره کرد: 1- نتیجه اجرای تدابیر مدیریتی فرهنگی پیامبراکرم(ص) اعتلاء و ارتقاء سطح فکری جامعه برای بهبود اقشار آسیب پذیر اقتصادی بود.


تداوم و تحول فرهنگ سیاسی ایران عصر ساسانی در ایران دوره اسلامی (با تأکید بر عصر سلجوقیان)
2- اون حضرت با ایجاد وحدت و انسجام اجتماعی در جامعه به حل مشکلات اقشار آسیب پذیر اقتصادی کمک نمودند.


بررسی تاریخ سیاسی اتابکان لرکوچک
3- پیامبراکرم(ص) با حضور در عرصه های سیاسی حکومت به بهبود وضعیت اقشار آسیب پذیر اقتصادی یاری رساندند.


رهیافتی تحلیل تاریخی به مهاجرت اعراب به ایران در قرون نخست ه.ق
4- اون حضرت با جهت دهی و تنظیم فعالیت های اقتصادی جامعه موجب تغییر و تحول در وضعیت زندگی اقشار آسیب پذیر اقتصادی شد.
60 out of 100 based on 35 user ratings 110 reviews