تصحیح انتقادی نسخه خطی کحال العیون


تصحیح انتقادی نسخه خطی کحال العیون
سپس وفات پیامبر و ماجرای ثقفیه بنی ساعده و انتخاب ابوبکر به عنوان جانشین اون حضرت , جامعه اسلامی دچار دوگانگی شد که در این میان عده ای بر جانشینی علی تاکید داشتند .


بررسی بحران‎‌های جانشینی پس از عصر خسروانوشیروان تا سقوط حکومت ساسانیان
وفات ابوبکر و انتخاب عمر از طرف خلیفه اول و نیز گسترش فتوحات اسلامی در این دوره جامعه اسلامی را وارد مرحله ای کرد که اعراب قبل از اون به این مساله برخورد نکرده بودند در دوران عثمان , نشانه های نارضایتی از وضع موجود که بنی امیه مصدر امور برنامه داده شده بود باعث شورش علیه عثمان شد که به قتل خلیفه سوم انجامید انتخاب علی از سوی امت که عدالت را را در همه امور در نظر داشت , موجب جنگ های داخلی در جامعه اسلامی شدکه علی بیشترین وقت خود را صرف مبارزه با سه گروه ناکثین , قاسطین, مارقین نمود.


قبایل معاهد رسول خدا در جزیره العرب از خندق تا عام الوفود
که در نهایت باعث شهادت علی به دست گروه خوارج شد .


بررسی و مقایسه تحلیل‌های انقلاب مشروطه ی ایران با تاکید بر آدمیت، آجودانی، آفاری
امام حسن به دلیل سستی اراده امت مجبور به مصالحه با معاویه شد .


نقش اعتصابات مردمی در فرآیند پیروزی انقلاب اسلامی (شهریور-بهمن1357)
از این وقت به بعدسادگی خلافت جای خود را به سلطنت معاویه داد با مرگ معاویه و به قدرت رسیدن یزید که در دوران کوتاه خلافت خود مرتکب جنایت هایی شد که در تاریخ اسلامی سابقه نداشته بود شهادت امام حسین (ع )یکی از این جنایت ها بود امت کوفه به دلیل کوتاهی در یاری رساندن به امام حسین با سلیمان بن صرد همدانی در ماجرای قیام توابین شرکت کردند که این قیام در عین الورده به شکست انجامید .


بررسی روابط ایران و آلمان در دوره رضاشاه و تاثیر آن بر صنایع ایران
قیام مختار که در سال 66 ه .


انعکاس دیدگاه سیاسی عطاملک جوینی در تاریخ‌نگاری او
ق که در کوفه با هدف از بین بردن قاتلان امام حسین شروع شد و توانست تعدادی از کسانی را که در شهادت مام حسین نقش داشتند به قتل برساند از دیگر قیام های بود که به خون خواهی امام حسین شکل گرفت .


تاریخ نویسی ناسیونالیستی در دوره رضا شاه پهلوی (با تأکید بر باستان‌گرایی و تمرکزگرایی)
موضوع : نسخه خطی کحال العیون که با روش (( کتابخانه )) تصحیح شده هست عبارت هست از : آغاز و انجام قیام مختار

تغییر و تحولات مرزهای غربی ایران در زمان ساسانیان


78 out of 100 based on 63 user ratings 638 reviews