بازتاب اندیشه اجتماعی خواجه‌رشیدالدین‌ فضل‌الله ‌همدانی در مکاتبات و آثارش


بازتاب اندیشه اجتماعی خواجه‌رشیدالدین‌ فضل‌الله ‌همدانی در مکاتبات و آثارش
خواجه رشیدالدین‌فضل الله همدانی از اندیشمندانی بودکه به طور عملی بیست سال در مقام وزارت خاند-ان ایلخا‌‌نی روزگار سپری ساخت.


وزارت در دوران حکومت آل بوی
خواجه از وزیران روشن‌اندیش در ایران دوره اسلامی بود که توانست به کمک افکار بلند، همراه با دور اندیشی وآگاهی وسیعی که بر اندوخته‌های علمی و عملی سیاستمداران ایران پیش از اسلام و دوره اسلامی داشت، با ارائه برنامه‌های آبادگری تحسین برانگیز خود، اصلاحات اقتصادی و اجتماعی دوران حکومت غازان-خان و الجایتو را رقم زده و صفحه درخشانی در تاریخ ایران سپس حمله مغول پدید آورد.


تاریخچه نظام طلبگی ایران عصر صفوی
آثار ارزشمند او چون مکاتبات بر جای مانده و متن ارزشمند جامع التواریخ به ویژه بخش تاریخ مبارک‌غازانی این اثر در زمره اندرزنامه‌های حکمت‌آموز ایران دوره اسلامی هست که می‌توان در این آثار اندیشه‌های اجتماعی مهمی را یافت.


خوارج در ایران (تا اواخر قرن سوم هجری)
خواجه رشیدالدین افزون بر اندیشه و نظر به عنوان دیوانسالاری بلندآوازه در حوزه نظر و عمل به رعیت پروری، عدالت، اصلاح رفتار حکام و شیوه ملک‌داری و علم‌پروری و حمایت از علما و دانشمندان و توسعه امور و اماکن متبرک و عام المنفعه توجه ویژه‌ای داشت.


قوام‌السلطنه و خرب دمکرات
از این روی این پایان نامه به عنوان پژوهشی تاریخی به روش توصیفی و تحلیلی و بر پایه منابع کتابخانه-ای به بررسی بازتاب اندیشه‌های اجتماعی خواجه‌رشید‌الدین در آثار او می پردازد.


ملا احمد نراقی و جنگهای ایران و روس


اوضاع سیاسی و اجتماعی فارس در جنگ بین‌الملل اول (1914-1918)


60 out of 100 based on 55 user ratings 1130 reviews