تحرک خوارج و تاثیرسیاسی، اجتماعی و اقتصادی آن در حوزه خلیج فارس (از قرن اول هجری تا سقوط خلافت عباسیان)


تحرک خوارج و تاثیرسیاسی، اجتماعی و اقتصادی آن در حوزه خلیج فارس (از قرن اول هجری تا سقوط خلافت عباسیان)
حمله اعراب به ایران و سقوط حکومت ساسانیان تحولات عمده ای را در وضعیت سیاسی و اقتصادی ایران بدنبال داشت.


طاهریان در تاریخ ایران
بطوریکه باعث گسترش ناامنی و به خطر افتادن جاده های بازرگانی شد.


مشهد و کودتای 28 مرداد
از این رو ضریب امنیت تجاری بشدت کاهش یافت و شرایط نامطمئنی در همه عرصه های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی بوجود آورد.


تحولات مرزی شمال‌شرق ایران در عصر قاجاریه
با این همه در قرن اول هجری حوادث و وقایعی به وقوع پیوست که تأثیرات مثبتی بر تجارت خلیج فارس و نواحی پس کرانه ای اون به جای گذاشت .


روابط خارجی دولت آل‌کرت
بنادر شمالی خلیج فارس به دلیل موقعیت طبیعی و جغرافیایی ، جزء مناطقی محسوب می شد که کمتر قابل دسترسی بود و از این نظر می توانست پناهگاه خوبی برای ناراضیان قبایل مختلف عرب بشمار آید.خوارج در سایه حرکتهای مسلحانه توانستند چند صباحی در سواحل جنوبی خلیج فارس نقش داشته داشته باشند و توجه همگان بویژه مورخان را به سوی خود معطوف نمایند.


حسنعلی‌خان امیرنظام گروسی و مجموعه مکاتیب او
اما اقتدار خوارج جز در عمان ، در بقیه نواحی از میان رفت.


محیط و زندگانی سیاسی میرزاعلی‌خان امین‌الدوله (1260-1322 ق)
لیکن شیعیان با پرهیز از هر گونه مبارزات مسلحانه و تحریک برانگیز ، و فقط در سایه فعالیتهای فرهنگی توانستند بقای خود را حفظ نمایند.


علل فروپاشی نظام سلجوقیان بزرگ


مهاجرت علمای شیعه از جبل عامل به ایران در عصر صفووی


60 out of 100 based on 25 user ratings 500 reviews