بافت اجتماعی مدینه از ورود اسلام تا رحلت پیامبر (ص)


بافت اجتماعی مدینه از ورود اسلام تا رحلت پیامبر (ص)
هدف کلی این تحقیق بررسی مهمترین ویژگیهای اجتماعی مدینه قبل از ورود اسلام به این شهر و تاثیر اون در گسترش اسلام هست؛ که با تاکید بر اختلافات داخلی بین قبایل یثرب جاهلی و نقشی که وجود این اختلافات در پذیرش اسلام در این منطقه داشته ، صورت گرفته هست.


نظام حکومت تیمور بر اساس تزوکات تیموری
روش مورد هستفاده در تحقیق حاضر تاریخی – جامعه‌شناختی با تکیه بر نقد تاریخی متون هست.


زندگانی سیاسی و آثار سید ضیاء الدین طباطبائی یزدی
برای بررسی شرایط طبیعی موثر بر قبایل و مناسباتشان با یکدیگر و روشن شدن عرصه بحث، نخست جغرافیای طبیعی، جمعیتی و سیاسی یثرب بررسی شد.


تحلیل و بررسی اوضاع عصر سلطان محمود غزنوی
برای شناسایی بافت اجتماعی یثرب و تاثیر اون در گسترش دین مبین اسلام در این شهر ، طوایف و قبایل ساکن یثرب شناسایی شده و با ردیابی منابع تاریخی، اطلاعات مورد نیاز از دوره قبل از ورود اسلام به این شهر هستخراج و روابط و مناسبات شکل گرفته میان طوایف گوناگون یثرب مشخص گردید.


زندگی سیاسی و اجتماعی سید محمدتدین
در ادامه پس از شناسایی بافت اجتماعی یثرب، تاثیر اون بر گسترش دین اسلام در این شهر مشخص شد.


آسیب‌شناسی سیاسی از دیدگاه برجسته‌ترین اندرزنامه‌نویسان عهد ترک و مغول در ایران خواجه نظام‌الملک - امام محمدغزالی - بابا افضل‌کاشانی
از بررسی اوضاع و احوال جغرافیایی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جزیره العرب پیش از بعثت پیامبر (ص) به وضوح پیداست که برخی از شرایط آمده فوق یا به کلی در حجاز وجود نداشت و یا به حدی ضعیف بود که امکان ایجاد تمدن در اون فراهم نبود.


سرداران عصر ساسانی
در عصر جاهلیت جزیره العرب فاقد دولت مرکزی بود و هرج و مرج و بی نظمی اون را فرا گرفته بود.


روابط سیاسی ایران و ایالات متحده امریکا در دوران قاجاریه
تنها ساوقت سیاسی اجتماعی در اون قبیله بود و هر قبیله فرهنگ، آداب و رسوم خاص خود را داشت و جنگ های بین قبایلی به دلیل واگرایی حاکم بر این جامعه بصورت مستمر ادامه داشت.


فتوحات مسلمانان در قلمرو ساسانیان تا فتح نهاوند
ویژگی‌های جمعیتی یثرب نیز قبل از ورود پیامبر اسلام (ص) به این منطقه و پذیرش اسلام توسط یثربیان از ویژگی‌های جمعیتی سایر مناطق حجاز جاهلی پیروی می‌کرد.

یکی از نزاعهای ساختاری جامعه یثرب دعوای سافله و عالیه بود که عمدتا میان قبایل اوسی و خزرجی صورت می‌گرفت که معروفترین اونها هم جنگ بعاث بود که با پیروزی اوسی‌ها بر خزرجی‌ها به پایان رسید و عمق اختلافات قبیله‌ای را در این منطقه به حداکثر خود رساند.

از سوی دیگر هستقلال قبایل یثرب، به طور ساختاری بر دو رکن پايه ی هستوار بود: اُطم و رَبعه.

این دو مفهوم آگاهی‎ های سودمندی نسبت به شرایط تاریخی و الزامات ساختاری دولت پیامبر(ص) ارائه می‌کردند.

قبایل یثرب، با حفظ هستقلال داخلی از حیث ربعه (آداب و رسوم) و محلّه / اُطم (قلعه)، بنا به ضرورت‎ های جغرافیایی (موقعیت محلّه‎ ها) و اجتماعی (مناسبات قومی) وارد پیمان‎ های بین قبایلی می‌شدند و بدین ترتیب، همواره سبکه‎ای از پیمان‎ های هر چند نااستوار در میان اعراب، یا اعراب و یهود شکل می‌گرفت.

در حقیقت، عامل بوجود آمدن این گونه پیمان ‎های نااستوار از هم گسیختگی درونی یهودیان و جداشدن عرب‎ های یثرب از یکدیگر بوده هست.

این دوری و جدایی ‎ها، که روز به روز بر دامنه اون اضافه کرده می‌شد، تأثیر فراوانی در از میان رفتن موازنه سیاسی اون دوران و گسترش بیم و هراس و از میان رفتن امنیت قبایل داشته هست.

با توجه به این اشارات،مشخص گردید که یثربیان اسلام را برای بهبود اوضاع داخلی خود، امنیت اجتماعی و آرامش روحی پذیرفتند؛ چیزی که سرشت عرب یثرب نیازمند اون بود.
54 out of 100 based on 19 user ratings 194 reviews