کنش‌های زنان فارس در جریان‌های سیاسی-اجتماعی دوره قاجار


کنش‌های زنان فارس در جریان‌های سیاسی-اجتماعی دوره قاجار
پژوهش حاضر به بررسی کنش‌های زنان فارس در جریان‌های سیاسی- اجتماعی دوره قاجار یعنی حدود سال 1344-1210ﻩ.ق می‌پردازد.


ناسیونالیسم و تاثیر آن بر تحقق وحدت ملی آلمان و ایتالیا (1871)
سوال مطرح شده در این پژوهش مشخص کردن این مسأله هست که زنان فارس در جریان‌های سیاسی- اجتماعی دوره قاجار نقش داشته‌اند یا خیر؟ و این که نقش اون‌ها چه بوده هست؟ فرضیه مطرح شده در پژوهش نقش داشتن زنان این ایالت در جریان‌های سیاسی- اجتماعی مختلف این دوره در فارس می‌باشد.


دولت و هویت اجتماعی در ایران معاصر (1285-1320 شمسی)
این پژوهش با روش تاریخی مبتنی بر مطالعات کتابخانه‌ای و اسنادی، به این نتیجه رسیده هست که نقش زنان فارس در این جریانات اگر چه به اندازه زنان پایتخت و شهری چون تبریز که ولیعهد نشین بود نبوده اما اونان نیز به نوبه خود در تک تک این وقایع نقشی هرچند کوچک ایفا کردند، نقش کوچکی که باعث شکسته شدن سد حضور زنان فارس در سیاست و اجتماع شد به طوری که پس از مشروطه حضور پر رنگ تر اونان در سیاست و محافل انجمن‎های سیاسی را مشاهده می‎کنیم و در پایان دوره قاجار شاهد گسترش سواد در بین زنان این ایالت، تأسیس مدارس دخترانه و انتشار مقالات متعددی توسط بانوان در نشریات اون ایالت هستیم.


اسماعیلیان نزاری ایران از سقوط الموت تا آغاز امامت آقاخان سوم با تاکید بر دوره قاجاریه


پژوهشی در ساختار طبقاتی جامعه ایران عصر ساسانی


92 out of 100 based on 42 user ratings 242 reviews