بررسی دوره تاریخی حکومت غازان خان و سلطان محمد خدابنده (اولجایتو) و اثرات آن در گسترش تشیع


بررسی دوره تاریخی حکومت غازان خان و سلطان محمد خدابنده (اولجایتو) و اثرات آن در گسترش تشیع
قرن هفتم هجری از قرون بسیار مهم در تاریخ ایران اسلامی و جهان هست.


اسماعیلیان نزاری با تاکید بر اسماعیلیان قهستان
دامنه حوادثی که در این قرن رخ داد تا به امروز ادامه دارد.


جایگاه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ربع رشیدی در دوره ایلخانی
در ابتدای قرن شاهد قدرت نمایی 5 نهاد قدرت و کشمکش آشکار و پنهان اونان با نیروهای داخلی و خارجی هستیم : خلافت عباسی به رهبری الناصر لدین الله ، خوارزمیان به سلطانی محمد خوارزمشاه، سلاجقه روم ،اتابکان ملوک الطوایف و اسماعیلیان .


جایگاه اسکندر بیک منشی در تاریخ نگاری عصر صفوی
هر پنج جریان در مرحله اوج قدرت بسر می برند که ناگهان یورش اقوام مغول از شرق صحنه تاریخ را از بیخ و بن دگرگون می کند و اثرات بسیار عمیقی در ایران و جهان می گذارد که همچنان پا برجاست .


بررسی تطبیقی ساختار حکومت علی (ع) و معاویه
سقوط خلافت عباسی، پایان دوران سلاطین سلجوقی و خوارزمی که به عنوان نهاد رسمی سلطنت به نام خلیفه عباسی حکم می راندند، قبول ایلی از سوی اتابکان و سقوط حکومت نیمه سری اسماعیلیه و قلاع اونان تنها در عرض 30 سال پس از اولین یورش مغول رخ می دهد.


تبدیل آمریکای پیش از کلمب به آمریکای جدید تا پایان قرن هجدهم میلادی
هلاکو پس از تکمیل فتوحات در ایران ، عراق عرب و شام حکومت ایلخانان را مستقل از قراقروم ( حاکمیت مرکزی مغولان) را بنا می دهد.


اوضاع سیاسی و اجتماعی مازندران در دوره صفوی(1007 -907ه .ق)
اندیشمندان و وزراء ایرانی وارد کارهای حکومتی شده و مجددا نظام دولت اسلامی و ایرانی را پایه گذاری مینمایند.


تاریخچه روزنامه نگاری در آذربایجان غربی(1378-1228ش./ 1999-1849م./ 1420-1265ق)
با اسلام آوردن غازان و علاقه او به تشیع و دیگر احیاء نظام اسلامی مبتنی بر وزارت ایرانیان آغاز می شود و ایلخانان که در تقابل با ممالیک مصر بودند به شیعیان آزادی عمل می دهند .


بررسی مناسبات دولت خوارزمشاهیان و دستگاه خلافت عباسی
این سیر وقایع با گرویدن رسمی الجایتو به مذهب تشیع کامل شده و بنای هستقلال ایران از نهاد خلافت پس از ساسانیان تکمیل می شود.

در این میان نقش وزارای ایرانی از جمله خواجه نصیر الدین طوسی، خواجه رشید الدین فضل الله و نیز علمایی چون علامه حلی در شکل گیری این دوران برجسته هست.

این تحقیق به بررسی وقایع نیمه اول این قرن می پردازد.
66 out of 100 based on 31 user ratings 56 reviews