سفارت در سرزمین‌های شرقی خلافت اسلامی: از ظهور مغولان تا پایان ایلخانان


سفارت در سرزمین‌های شرقی خلافت اسلامی: از ظهور مغولان تا پایان ایلخانان
پس از حمله‌ی چنگیز به ایران در ابتدای قرن هفتم و قتل عام و ویرانی های گسترده در مناطق مورد تهاجم، جانشینان وی در نیمه‌ی قرن هفتم با تشکیل حکومت ایلخانان منشا تحولات بسیاری در تاریخ ایران و اسلام گردیدندکه از اون جمله می توان به اقداماتی چون براندازی خلافت پانصد ساله‌ی عباسی و قلع و قمع گسترده‌ی اسماعیلیان ایران اشاره داشت.


خلاصه تاریخ جهانگشای - تالیف علاالدین عطاملک‌بن‌بهاالدین محمدبن‌محمد الجوینی
خوانین مغول از آغاز تشکیل حکومتشان برای برقراری روابط سیاسی، اقتصادی و مذهبی و نشان دادن قدرت خود و هم‌چنین به منظور جاسوسی، سفیرانی را به دربار سایر حکومت ها اعزام می‌کردند.


جغرافیای تاریخی تهران در عهد انقلاب مشروطیت
در گزینش سفرا به ویژگی های شخصی چون علم، هوش ذاتی و اصالت خانوادگی سفیر اهمیت داده می شد.


جغرافیای تاریخی گیلان
انتخاب و اعزام سفیران معمولا بر عهده‌ی خان یا ایلخان و در مواردی نیز بر عهده‌ی وزیران بود.


جغرافیای تاریخی مشهد با تکیه بر آثار تاریخی
سفیران از جایگاه اجتماعی ویژه‌ای برخوردار بودند.


جمهوری انگلیس
مراسم هستقبال از اونان معمولا با تشریفات خاصی انجام می گرفت.


جنبش سیاسی مذهبی مرجئه
سفرا حقوق و امتیازات خاصی چون مصونیت و اعتبارنامه داشتند و در بین راه‌ها، در مکان‌های مخصوصی به نام «یام» هستراحت می‌کردند.


خلاصه قسمتی از تاریخ جهانگشای جوینی
به طور کلی، در اعزام و پذیرش سفرا قواعد و رسومی‌حاکم بود که حکومت‌ها و سفیران موظف به پیروی از اون ها بودند.


خلاصه قسمتی از کتاب جهانگشای جوینی
این رسوم از نظم، معانی و فرهنگ سیاسی ویژه ای برخوردار بود و پايه ا نظام تشکیلاتی سفارت را شکل می‌داد.

قوانین و عرف سیاسی نیز بر امر سفارت حاکم بود؛ پادشاهان و حکومت‌ها وظیفه‌ی حمایت از سفرا را بر عهده داشتند.

از سوی دیگر، سفرا نیز در کنار احترام گذاشتن به قوانین حاکمیت یا دربار مقصد، حافظ منافع دربار متبوعشان بودند.
66 out of 100 based on 61 user ratings 1136 reviews