بررسی مواضع و مناسبات، خان‏نشین‏های قراباغ، ایروان و نخجوان در قبال سیاست دولت‏های ایران، عثمانی و روسیه در دوره قاجار (از آغاز تا عهدنامه


بررسی مواضع و مناسبات، خان‏نشین‏های قراباغ، ایروان و نخجوان در قبال سیاست دولت‏های ایران، عثمانی و روسیه در دوره قاجار (از آغاز تا عهدنامه
سپس قتل نادرشاه افشار هریک از سرداران وی و سرکردگان محلی به فکر تشکیل حکومت افتادند؛ در این دوران زمینه مناسبی برای تشکیل خانات مستقل و نیمه‌مستقل فراهم شد و در آذربایجان و منطقه قفقاز تعدادی خان‌نشین و سلطان‌نشین محلی تأسیس گردید.


جمهوری انگلیس
خان‌نشین‌های قراباغ، ایروان و نخجوان از جمله مهم‌ترین این خان‌نشین‌ها بودند که از بدو تأسیس همواره با تهدیدات داخلی و خارجی گوناگونی مواجه بودند؛ این خان‌نشین‌ها برای رفع مخاطرات داخلی و خارجی سیاست‌ها و برنامه‌های مختلفی را اجرا کردند.


جنبش سیاسی مذهبی مرجئه
در این دوره مهمترین نیروهای موثر در منطقه، دول روسیه و عثمانی بودند و سپس روی کار آمدن آقامحمدخان، دولت قاجار نیز تلاش کرد در حوادث منطقه قفقاز موثر باشد.


خلاصه قسمتی از تاریخ جهانگشای جوینی
هدف این بررسی شناسایی شرایط و علل اتخاذ مواضع و تکاپوهای خان‌نشین‌های قراباغ ایروان و نخجوان نسبت به فعالیت‌های دولت عثمانی، روسیه و ایران با اتکا به اسناد و گزارش‏های تاریخی هست.


خلاصه قسمتی از کتاب جهانگشای جوینی
دستاوردهای این بررسی نشان می‌دهد که عثمانی‌ها پس از رانده شدن از کریمه و الحاق گرجستان به روسیه طبق پیمان «گیورگیوسک» 1193ه‍.ق./ 1784م.


دودمان زند
(بین ارایکلی دوم و کاترین) تلاش داشتند به منظور جلوگیری از توسعه‌طلبی روس‌ها، با خوانین آذربایجان و داغستان یک اتحاد نظامی علیه روس‌ها ایجاد نمايند.


دولت سامانیان
دولت روسیه نیز تلاش می‌کرد از طریق ملوک خمسه و ارایکلی‌خان حاکم گرجستان قدم به قدم بر قفقاز مسلط شود.


ذکر تقریر مذاهب باطنیان و اسماعلیان و احوال جماعت مذکور
دولت ایران از وقت آقامحمدخان تلاش نمود این خان‌نشین‌ها را که از وقت مرگ نادر دوره‌ای از هستقلال را تجربه کرده بودند، زیر سلطه دولت ایران برنامه دهد، خوانین نیز در فکر حفظ هستقلال داخلی خود به هر قیمت ممکن و خنثی ساختن تهدیدات دشمنان داخلی و خارجی بودند؛ و این امر همواره اصل مهم در موضع-گیری این خانشین‌ها محسوب می‌شد.


رجال منتسب به اراک
بر این پايه ، اصل «تهدید مشترک»، و ایجاد توازن قوا در رقابت منطقه‌ای موجب نزدیکی این خوانین به امپراتوری عثمانی و روسیه و گاهی ایران بود.
60 out of 100 based on 15 user ratings 1040 reviews