بررسی تطبیقی داده‌های تاریخی در سنگ نوشته‌ها و سنگ نگاره های اوایل دوره ساسانی تا روزگار نرسی


بررسی تطبیقی داده‌های تاریخی در سنگ نوشته‌ها و سنگ نگاره های اوایل دوره ساسانی تا روزگار نرسی
با پیروزی اردشیر یکم ساسانی (240-224 م) بر اردوان چهارم اشکانی (224-213 م) در نبرد هرمزگان در 224 میلادی، شاهنشاهی ساسانی در تاریخ پدیدار شد.


بامیان قدیم
دو پادشاه نخستین ساسانی، اردشیر یکم و شاپور یکم (272 – 240 م)، که اکنون بر ایران و بین النهرین سیطره یافته بودند، بر اون شدند تا تصور و تصویری از پیدایی و پایداری این شاهنشاهی بزرگ را بر همگان ارائه نمايند.


تاریخ روابط ایران و عراق از استقلال تا انقراض سلطنت در عراق
جانشینان شاپور تا نرسی، این هدف را ادامه دادند که در پی اون، کتیبه ها، سکه ها و کنده کاری های بسیاری در سراسر ایران تهیه شدند تا تعریف قابل مطالعهو قابل رویتی از اقتدار ساسانی را ارائه نمایند.


تاریخ مشروطیت ایران
اسناد و مدارک کتیبه شناختی ساسانی ارتباط نزدیکی با نقوش برجسته پادشاهان این دوره دارند.


تاریخ موسسات تمدنی جدید در ایران
عبارت پردازی های دینی همراه با اهداف سیاسی، از بارزترین عناصر موجود در سنگ نبشته های ساسانی شمرده می شوند.


تصحیح و تحشیه تاریخ شاه‌اسماعیل و شاه‌طهماسب صفوی
این امر حاکی از تلاش شاهان این سلسله برای نشان دادن حقانیت و مشروعیت بخشی خاصی به حکومت خویش بوده هست.


تصحیح و تحشیه دستور ادبی عقاب
این عناصر در نقوش برجسته سنگی این دوره انعکاس یافته هست.


بررسی مجموعه فریدون‌بیگ /نشاطالسلاطین /
از این روست که بررسی تاریخ این دوره، با بررسی این دو دسته از منابع بسیار ارزشمند و دست اول امکان پذیر هست.


مذاهب مهم دوره اسلامی تا قرن پنجم و تاثیر سیاسی و اجتماعی آنها در ایران
با این همه، اون چه اکنون در دست داریم، نقل های واقعی تاریخ نیستند، بلکه بدین جهت پدید آمده اند تا امت را به پذیرفتن روایتی از رویدادها که پدید آورندگان اون ها در نظر داشتند راهنمایی نمايند.

در این پژوهش کوشش خواهد شد تا با مقایسه داده های تاریخی موجود در این منابع، به سوالات زیر جواب داده شود: چه آگاهی هایی در سنگ نوشته ها و سنگ نگاره های ساسانی نهفته هست؟ تفاوت ها و شباهت های مضامین کتیبه ها و نگاره ها در چیست؟ آیا داده های موجود در سنگ نوشته ها با اون چه از سنگ نگاره ها هستنباط می شود، تطابق و سازگاری دارند؟


54 out of 100 based on 49 user ratings 374 reviews