طراحی، ساخت و پایایی سنجی دستگاه اندازه گیری علمکردحرکت


طراحی، ساخت و پایایی سنجی دستگاه اندازه گیری علمکردحرکت
این پایان نامه که با عنوان طراحی، ساخت و پایایی سنجی دستگاه اندازه گیری عملکرد حرکت تدوین گردیده هست، به بررسی ویژگی های رفتارهای حرکتی در انسان پرداخته و به عنوان یک الگوی پژوهشی به طراحی و ساخت یک دستگاه اندازه گیری عملکرد حرکت در پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی پرداخته هست.


اثر یک دوره تمرینات اصلاحی منتخب بر ناهنجاری های ستون فقرات و ارتباط آن با قد و وزن دانش آموزان دختر (11-15) ساله
بخش دیگر از اهداف این پایان نامه محاسبه پایایی این دستگاه بود که پس از انتخاب نمونه آماری و اجرال الگوی حرکتی منتخب و ثبت نتایج آزمون شونده ها توسط دستگاه به شیوه ای که در فصول قبل ذکر شد تمامی اطلاعات را به نرم افزار آماری منتقل کرده و پس از محاسبه ضریب همبستگی پیرسون بین دو مرحله آزمون، نتایج اون مورد ارزیابی برنامه گرفت.


یادگیری مهارت والی کردن توپ تنیس روی میز : مقایسه بازخورد افزوده در دو گروه خود کنترل و جفت


بررسی شیوه‌های نوین بازاریابی رشته ورزشی کاراته در ایران


54 out of 100 based on 49 user ratings 374 reviews

تاثیر مصرف کوتاه مدت مکمل کراتین بر عملکردهای سرعت و قدرت عضلانی فوتبالیست‌ها
بررسی رابطه بین سابقه پیچیدگی مچ پا و نقص‌های کارکردی-عملکردی در ورزشکاران
ارتباط متغیرهای تحلیل رفتگی، انگیزشی و عملکرد تیمی بازیکنان حرفه ای والیبال
ارتباط بین سبک رهبری مربیان و انسجام تیمی تیم های فوتبال لیگ برترایران
رابطه بین آگاهی از فناوری اطلاعات و ارتباطات با خود پنداره تحصیلی، عملکرد تحصیلی وآینده شغلی دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه شهید باهنر کرمان
بررسی و مقایسه تاثیر دو نوع برنامه تمرینات اصلاحی ساختاری و اصلاحی هوازی بر روی برخی از شاخص های عملکرد ریوی دانشجویان مبتلا به کیفوز دانشگا
تاثیر اوقات روزانه بر تعادل ایستا و پویا
توصیف و مقایسه دیدگاه مدیران، مربیان و قهرمانان تیم‌های ملی در مورد عوامل موثر در توسعه و ارتقاء ورزش قهرمانی کشور
تاثیر یک دوره اردوی آمادگی 21 روزه بر حالات خلقی کشتی‌گیران تیم ملی آزاد کشور
تأثیر دو نوع برنامه ی کاهش حجم و کاهش تواتر تمرین در تغییر برخی عوامل آمادگی جسمانی و آمادگی حرکتی والیبالیست های نخبه
تأثیر ماساژ LPG به عنوان مکمل برنامه هوازی در کاهش چربی موضعی بانوان
*