تاثیر روشهای بازیافت فعال و غیر فعال بر سطح لاکتات خون و ضربان قلب پس از یک فعالیت شدید غیر هوازی در شناگران نخبه


تاثیر روشهای بازیافت فعال و غیر فعال بر سطح لاکتات خون و ضربان قلب پس از یک فعالیت شدید غیر هوازی در شناگران نخبه
هدف ایت تحقیق، مقایسه از دو نوع بازیافت فعال (شنا کردن با دو شدت) و یک نوع غیر فعال (نشستن) بر تغییرات میزان لاکتات خون و ضربات قلب شناگران نخبه، در دو گروه سنی 12 تا 14 و 15 تا 20 سال بوده هست.


نقش مدیران مدارس در بهره وری درس تربیت بدنی مدارس دخترانه منطقه 14 آموزش و پرورش تهران
آزمودنیهای این تحقیق 20 نفر بودند که به صورت تصادفی، برای شرکت در این تحقیق از بین داوطلبان برگزیده شدند.آزمودنیها در سه نوبت جداگانه و به فاصله 48 ساعت در محل اجرای آزمودنها حضور یافتند.شدت فعالیت در دوره بازیافت فعال برای شناگران 15 تا 20 سال ، 55 تا 65 % از رکورد صد متر و برای شناگران 12 تا 14 سال ، 30 تا 45 % از رکورد صد متر توصیه می شود.


تاثیر مصرف کوتاه مدت مکمل کراتین منو هیدرات بر اجرای بی هوازی و لاکتات خون کشتی گیران


مقایسه اثر سه نوع بازخورد افزوده دامنه ای(کاهشی، افزایشی و ثابت) بر شناسایی خطا و یادگیری تولید میزان نیرو


66 out of 100 based on 21 user ratings 296 reviews

ارتباط بین میزان متابولیسم و آمادگی هوازی با برخی از عوامل خطرزای کرونر و ترکیب بدنی در دانشجویان دختر غیر ورزشکار
رابطه بین رشد الگوهای بنیادی با ترکیب بدنی، سطح فعالیت بدنی و مقایسه آن بین تیپ های بدنی مختلف در دختران 3 تا 6 سال
بررسی دیدگاه اولیاء دانش آموزان مدارس ابتدایی شهر ساری نسبت به وضعیت فعلی درس تربیت بدنی و ورزش
بررسی چرخش راستای اندام تحتانی در آسیب‌های شایع زانوی ورزشکاران
ارتباط فرهنگ سازمانی و اثربخشی مدیریت دانش با اثربخشی سازمانی در منتخبی از سازمان های ورزشی و ارائه الگو
تأثیر یک دوره راه رفتن تناوبی در آب بر میزان MHPG سولفات ادراری و شاخص امتیاز همیلتون در دختران افسرده
تاثیر یک دوره برنامه‌ی درمان بدنی منتخب بر سردرد تنشی نوع مزمن
مقایسه الگوی فعالیت عضله تحت خاری در بیماران مبتلا به سندرم گیرافتادگی شانه و افراد سالم
تأثیر مشاهده مدل ماهر، انیمیشنی و آموزش کلامی بر سطوح شناختی و حرکتی یادگیری مهارت بالانس دو پایه
بررسی تعارض کار - خانواده و ارتباط آن با فرسودگی شغلی و حمایت اجتماعی در کارکنان ادارات تربیت بدنی استان یزد سال 89-88
رابطه توانمند سازی، تعهد سازمانی و تعهد شغلی کارکنان اداره کل تربیت بدنی استان تهران
*