تعیین معیار ارزشیابی تربیت بدنی ( 1 ) دانشجویان پسر دانشگاه شهید چمران


تعیین معیار ارزشیابی تربیت بدنی ( 1 ) دانشجویان پسر دانشگاه شهید چمران
هدف ارزشیابی عینی دانشجویان پسر دانشگاه شهید چمران در درس تربیت بدنی (1 ) در سال جاری هست برای این منظور نمونه 216 نفری دانشجوی پسر بطور تصادفی انتخاب و با روشهای خاصی از اونان اندازه‌گیری از 5 نوع آزمون آمادگی جسمانی انجام می‌شود که هر یک از اونها به عنوان یک ، قابلیت مربوط به خود را اندازه‌گیری می کند.


رابطه توانمند سازی، تعهد سازمانی و تعهد شغلی کارکنان اداره کل تربیت بدنی استان تهران
طرح حاضر روشی را برای ارزشیابی ارائه می‌کند که تفاوت بین قابلیتهای مختلف جسمانی دانشجویان مشخص شده و چنانچه دانشجویی در یک آزمون عالی و در دیگری ضعیف هست ، تعادل ارزشیابی در مورد وی حفظ شده و حقی از وی تضییع نمی‌شود سرانجام با هستفاده از روش مولفه اصلی (PRincipal component) که در زیر آمده نمره دانشجو تعیین می‌شود y = B x + B x + ...


تاثیر یوگا بر سلامت روان، شادکامی و افسردگی زنان
Boxo

مقایسه تأثیر تمرین تصویر سازی ذهنی بر عملکرد تعادلی دانش آموزان دختر و پسر 15-10 سال شهر یاسوج


72 out of 100 based on 27 user ratings 902 reviews

اثر تمرین هوازی و مکمل های ویتامین EوC بر فشار اکسایشی و دفاع ضد اکسایشی در موش های باردار و نوزادان آنها
تاثیر تمرین استقامتی بر محتوی پروتئینی و mRNA ناقل های سارکولمایی و میتوکندریایی لاکتات در رت های سالم و دیابتی نوع 2
تأثیر همزمان تمرینات فعال و تحریکات الکتریکی بر تغییر درجه آزادی مفصل زانو در مرحله نوسان راه رفتن مبتلایان به فلج نیم تنه
تأثیر بار کار فعالیت مقاومتی بر هورمونهای قلبی و لیپولیزز در ورزشکاران مرد
تأثیر یک دوره مکمل‌دهی آنتی‌اکسیدان بر میزان آنژیوژنز (سطوح VEGF سرم) در مردان فعال
تاثیر 8 هفته تمرین هوازی بر هموسیستئین و حداکثر اکسیژن مصرفی
مقایسه تأثیر آموزش والیبال و حل مسأله بر خودکارآمدی و مهارتهای منتخب والیبال در دختران نوجوان
تاثیر مکمل دهی حاد ویتامین ث بر پاسخ فاکتور اکسایشی و آنتی اکسیدانی به یک جلسه فعالیت زیر بیشینه در شرایط نورماباریک-هایپوکسیا
مقایسه دانش دانشجویان دختر رشته‌های تیمی در مورد شناخت و مدیریت آسیب‌های ورزشی
شیوع و علل آسیب‌دیدگی دو و میدانی‌کاران مرد نخبه ایران
اثر 8 هفته تمرین و مکمل آنتی اکسیدان بر پاسخ‌های ایمنی-هورمونی و غلظت لاکتات خون جودوکاران نخبه
*