مقایسه گردآوری فعال و غیرفعال در افزایش قدرت


مقایسه گردآوری فعال و غیرفعال در افزایش قدرت
آیا گرم کردن می‌تواند موجب تاثیر قابل توجه در میزان قدرت عضلات فرد در یک جلسه تمرین یا مسابقه گردد.


بررسی اثرات یک برنامه تمرینی ویژه بر کاهش درد کمر زنان باردار
؟ آیا اثر گرم کردن فعال و غیرفعال بر میزان قدرت ، متفاوت هست ؟ گرم کردن اعم از فعال و یا غیرفعال تا چه حد می‌تواند موجب بهره‌گیری بیشتر از یک برنامه تمرینی خاص گردد؟ یافتن جواب این سوالات ، اهداف اجرای این کار تجربی هست .


بررسی و مقایسه توان هوازی و بی‌هوازی بازیکنان تیم ملی فوتبال جوانان ایران در پستهای مختلف بازی
روشن شدن این نکات کمک می‌کند که هر چه بهتر بتوانیم از برنامه‌های گرم کردن در فعالیت‌های ورزشی و همچنین فیزیوتراپی و توانبخشی بهره گرفته و در صورت لزوم این روشها را جایگزین یکدیگر نماییم .


مقایسه رضایت شغلی، تعهد سازمانی و همبستگی آنها با منتخبی از ویژگیهای فردی بین مسئولین تربیت بدنی، آموزشگاهها و مدیران ادارات سازمان تربیت ب
برای اجرای این تحقیق، ابتدا از میان جامعه آماری یعنی دانشجویان پسر دانشگاه علوم پزشکی تبریز تعداد چهل نفر با میانگین سنی 6ˆ1 + 22 به صورت تصادفی انتخاب و سپس برای بار دوم به شیوه تصادفی به دو گروه چهل نفری تقسیم شده و گروههای آزمودنی را تشکیل دادند.


تعیین مهارتها و شایستگی های مدیران سازمان تربیت بدنی از دیدگاه خود و ارایه یک الگوی مدیریتی
گروه اول، گروه گرم کردن فعال و گروه دوم، گروه گرم کردن غیرفعال (دوش آب گرم) را تشکیل دادند.


روش حذف واژگان در آزمون بندش ‏‎(Cloze)‎‏ بر اساس ساختار متن
برای جمع‌آوری اطلاعات خام، آزمون حداکثر قدرت ایزومتریک اختیاری دستها به وسیله دینامومتر در سه مرحله انجام شد.


ارتباط برخی خصوصیات آنتروپومتریکی و عوامل آمادگی جسمانی با عملکرد ژیمناست های نونهال پسر برتر کشور
در مرحله اول، پیش آزمون سنجش حداکثر قدرت ایزومتریک دستها برای هر دو گروه انجام شد.


توصیف و مقایسه ضخامت و توزیع چربی زیرپوستی در دانشجویان دختر ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه تربیت معلم تهران
در مرحله دوم، هر یک از گروهها به شیوه تعیین شده برنامه گرم کردن را اجرا کرده و سپس پس آزمون حداکثر قدرت ایزومتریک دستها انجام شد، در مرحله سوم، آزمودنیها به مدت هشت هفته و هر هفته سه جلسه تمرین معینی را که برای هر دو گروه مشابه بود، همراه با برنامه گرم کردن در ابتدای اون انجام دادند.


بررسی و مقایسه تأثیر تمرینات پلایومتریک و قدرتی با وزنه روی زمان واکنش، زمان حرکت، زمان اجرا و چابکی دانشجویان پسر دانشگاه گیلان
در پایان آزمون نهایی حداکثر قدرت ایزومتریک اختیاری دستها انجام شد، نتایج بدست آمده از آزمونهای سه گانه به عنوان یافته‌های خام، به شرح زیر هست .

میانگین سپس دوره تمرینی میانگین سپس گرم کردن میانگین پیش‌آزمون 175ˆ94 55ˆ90 85ˆ15 گروه گرم کردن فعال X1 SD 15ˆ9 SD 19ˆ9 SD 59ˆ8 انحراف هستاندارد 725ˆ94 32ˆ87 22ˆ86 گروه گرم کردن غیرفعال X2 SD 66ˆ10 SD 25ˆ10 SD 89ˆ10 انحراف هستاندارد نتایج بدست آمده در رابطه با فرضیه‌های تحقیق، بوسیله آزمون t برای گروههای مستقل و پیوسته با ضریب اطمینان 95 % و آلفای 5 % مقایسه شد و نتایج زیر بدست آمد: فرضیه اول مبنی بر اینکه اختلاف معنی‌داری در میزان قدرت قبل و سپس گرم کردن فعال و غیرفعال وجود ندارد، رد و حکم تحقیق پذیرفته شد، که برمبنای اون احتمالا" گرم کردن فعال و غیرفعال موجب افزایش قدرت افراد در یک جلسه تمرین یا مسابقه می‌شود.

فرضیه دوم تحقیق مبنی براینکه اختلاف معنی‌داری در میزان قدرت ، پس از گرم کردن به دو روش فعال و غیرفعال وجود ندارد، تائید شد.

احتمالا" گرم کردن غیرفعال می‌تواند مانند گرم کردن فعال موجب افزایش قدرت ایزومتریک افراد گردد.

فرضیه سوم تحقیق نیز مبنی بر عدم اختلاف معنی‌دار در میزان قدرت پس از دوره تمرینی مشابه با دو روش گرم کردن فعال و غیرفعال وجود ندارد، تائید شد، با توجه به نتایج بدست آمده می‌توان فرمود که احتمالا" گنجاندن یک برنامه گرم کردن فعال قبل از فعالیت اصلی می‌تواند موجب افزایش قدرت فرد شده و اجرا را بهبود بخشید.

با اینکه اثر گرم کردن فعال نسبت به غیرفعال مشهودتر هست ولی در صورتی که موقعيتی برای گرم کردن فعال نباشد و یا شرایط محیطی و عدم امکانات ، اجازه گرم کردن فعال را ندهد، می‌توان از گرم کردن غیرفعال هستفاده کرد، مانند هستفاده از جکوزی برای شیرجه رونده‌ها، یا ماساژ قبل از ورود به رینگ بوکس و یا هستفاده از وسایل فیزیوتراپی قبل از ورود به زمین بازی.
54 out of 100 based on 19 user ratings 1094 reviews